MKS 1152

Slaget vid Ledsund den 27 juli 1720

Laverad tuschteckning

Höjd: 34,5 cm Bredd: 54,0 cm

År 1720 d. 27 Julii affairen i Ledsund emellan Ryska Galere Escadern och et detachement under vice Amiralen Baron C. G. Sjöblad, afsändt från Kongl. Örlogs Flottan och Amiralen Baron Wachtmeisters division, för att vid Cousten af Leesund, hindra fientliga Ströverier, och att betäcka, samt till amiralen Wachtmeister återdraga ett dervarande Comendo, under Commendeuren Baron Erik Sjöblads befäl. Wid ditkomsten gick vice Amiralen inom Leesund, attaquerade Ryska Galere Escadern, sökte att soutenera där varande Fregatter och Fartyg, som att förekomma widare Ströverier p. Fienden, svårligen ansatt, retirerade sig, med förlust af några Galerer och Folk samt ammunition p.p. Sedan syntes icke något Ryskt Fartyg i Ålands Skären p.p.

  1. Chef Skeppet Pomern til ankars. Efter nemde 4 fregatter kommo på grund och förlorades, neml. B Danska Örn, chefen derpå Capit Ekengren, dömd från tjänsten. Fregatterne C Vanquereur samt D Kiskin och Stora Phoenix E, och Chefen derpå råkade i fångenskap. F Ryska Gallere under Fliseberg och G antal Lodjor som från Grönhamn söka at komma dem till hielp. H Leedsund Båk och H inloppet dervid. K Skeppet Ebenezar. L Lilla Phoenix. M Parken. N Brigantin Ekholm O Postryttaren. P Fregatten Anklam till ankars Q Galleren Draken på Brandberget. R Galleren Phoenix S Skärbåten. T Galleren Pelikan och U Galleren Jungfrun Genom särskild note uplyses flere härtill hörande omständigheter

Jämför MKS 0537 med samma motiv.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »