1962/35

Vue af Arméernas Flottornas Ställning För Collberg uti september månad År 1761

Tuschteckning, laverad.

Ritningen utförd av Pet. Brelin, officiant vid Öfverskolan vid Amiralitetets Cadettcorps.

Höjd: 34,0 cm. Bredd: 48,0 cm

Genom den politiska kombination, som var normerande för de nordeuropeiska staternas inställning till det s.k. Pommerska kriget, kommo ryska och svenska sjöstridskrafter, så onaturligt det än kan förefalla, att operera tillsammans. Det var under dylik taktisk samverkan, som den här ovan framställda inneslutningen av Colberg i september 1761 kom till stånd. I det härunder öppnade bombardemanget deltogo emellertid ej några svenska fartyg. Teckningen är gjord av dåvarande amiralitetslöjtnanten Pet. Brelin, ”ad vivum”. Av bokstävern beteckna M avantgardet, svenska eskadern under befäl av schoutbynachten Psilanderskjöld; N corps de bataille under ryske amiralen Polanskij; O arriärgardet under ryske konteramiralen Mardvinoff; P ryska transportfartyg; Q svenska fregatter; RR ryska skepp och fregatter; SS tre bombkitsar och TT ryska transportfartyg. Svenska Flottans historia II, s. 293