1962/08A

Bataljen vid Köpenhamn 1801

Gravyr, kopparstick.  Ritad av …… Fischerström

Höjd: 37,0 cm, Bredd: 44,5 cm.

BATAILLEN vid KÖPENHAMN

1801, den 2de april kl. omkring 10 fm lyfte engelska Flottan och gick til segels: en Division under vice Amiral Lord Nelsons Befäl gynnad av Sydost vind omk. Kultje höll med långs Danska försvarslinjen och stoppade upp för ett svårt ankare akter ut, under det att Amiral Parker Division med …. Segel kryssade sig upp för at även deltaga i Bataillen. Kl ½ 11 begynte Danskarna elden och en timme därefter war slaget almänt; Kl 4 em kom ordres till Danskarna at uphöra fientligheterna, emedan Lord Nelson skickat iland en Parlamentair och stillestånd war slutit. Hela Danskarnas försvarslinie blev ödelagd eller föll i fiendens händer undantagandes Canon Båtarne som i början av slaget fingo ordres at retirer såsom mindre tjenliga vid detta slag; en fregatt, et slott(?)batteri, 2ne …. …. Och et Örlogs skepp vilket senare dagen därefter blev av Engelsmännen besatt och skickat till England. Engelsmännen förlorade den dagen 300 döda och 650 sårade. Danskarna hade vid pass 500 döda och 450 sårade och något över 1700 (?) blevo fångar.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »