Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, instiftades i Stockholm 1771. Under 2021 kommer akademien högtidlighålla de första 250 åren med ett jubileumsprogram.

Se bilder från jubileumsaktiviteterna HÄR

Se bilder från högtidssammanträdet HÄR

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet första möte hölls den 15 november 1771 i Stockholm. Det är Sveriges äldsta och en av väldens äldsta militärvetenskapliga samfund. Det var unga officerare vid galäreskadern som stiftade Örlogsmannasällskapet och dåvarande chefen för galäreskadern, viceamiral Christoffer Falkengréen, utnämndes till hederspreses. Örlogsmannasällskapet fick kungligt beskydd 1805.

Mer om Kungl. Örlogsmannasällskapets historik går att läsa HÄR.

Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om sjöfarten istället för sjöväsendet. Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att synliggöra den starka strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö samt försvaret av hamnar och sjövägar.

Jubileumsåret högtidlighålls under det andra halvåret 2021. I och med de lättnader i pandemirestriktioner som regeringen idag har meddelat att ska gälla från och med den 29 september kommer evenemangen att genomföras som planerat.”

Höjdpunkten på jubileumsåret blir Högtidssammanträdet och Jubileumsmiddagen den 15 november i Stockholm.

Jubileumsaktiviteterna kommer vara geografiskt fördelade mellan Stockholm, Karlskrona och Göteborg.

I Stockholm kommer aktiviteterna att vara koncentrerade till en jubileumsvecka i november.

Akademien kommer också, som en del av jubileet, att deltaga i de Kungl. akademiernas föreläsningsserie 2021 i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien.

Planerat Jubileumsprogram för Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år 2021:

Efter sommaren startar Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsfirande. Det första genomförandet äger rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 28 augusti där Musikdirektör Andreas Hansson föreläser om ”Flottans musik en marin kulturbärare”. Till detta spelar Marinens Musikkår.

Jubileet fortsätter därefter under september och oktober månad med heldagsgenomförande i såväl Karlskrona som Göteborg.

Jubileumsveckan kommer att genomföras under vecka V145 i Stockholm med intressanta förevisningar och symposier i linje med vad som tidigare har meddelats och avslutas med marinkonferensen på Medelhavsmuseet.

Jubileumsskriften är under framtagande och kommer att presenteras på Sjöhistoriska museet i Stockholm under eftermiddagen fredagen den 12 november.

Jubileets höjdpunkt blir Högtidssammanträdet och Jubileumsmiddagen som genomförs på Musikaliska och Grand Hotel den 15 november vilket är akademiens årsdag. Det är då 250 år sedan Christopher Falkengréen samlade sina kollegor till det första akademimötet.

Akademiens ledamöter kommer löpande att få inbjudningar till de olika aktiviteterna, och dessutom kommer speciellt inbjudna att få riktade inbjudningar.

Vid samtliga jubileumsaktiviteter kommer hänsyn att tas till Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer avseende pandemin.

 

Program för Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum

Den 28 augusti 2021. Flottans Musik – en marin Kulturbärare.

Kungl. Örlogsmannasällskapet bidrager till Kungl. Musikaliska Akademiens föreläsningsserie. Genomförandet sker under eftermiddagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Den 30 september 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Karlskrona.

Syftet med dagen är att visa upp akademiens verksamhet nu och i en historisk kontext med material från akademiens bibliotek. Genomförandet äger rum i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler samt Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. Marinens Musikkår spelar under dagen. Evenemanget är öppet för ledamöter och inbjudna. Mer information om dagen finns HÄR!

Den som vill följa evenemanget digitalt ansluter via Zoom

 

 

Den 14 oktober 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Göteborg.

Målet är att presentera och informera om Kungl. Örlogsmannasällskapets roll som Sveriges Marina Akademi samt analysera och belysa centrala frågor och utmaningar för svensk sjöfart, forskning och teknikutveckling. Dagen är öppen för alla. Det blir aktiviteter vid Göteborgs Garnison under förmiddagen som följs av sjötransport till S/S Marieholm där lunch serveras. Därefter följer ett symposium i Wallenstamsalen Göteborgs stadsmuseum och slutligen middag på The Royal Bachelors Club för inbjudna gäster. Marinens Musikkår kommer att framföra musikstycken under hela dagen. Mer information om dagen finns HÄR!

Den som vill följa symposiet i Wallenstamsalen Göteborgs stadsmuseum digitalt ansluter via Zoom

 

 

Program under jubileumsveckan

Den 8 november 2021. Försvaret av Sverige börjar till sjöss.

Dagen kommer att innehålla materielförevisningar och ett symposium. Syftet är att ge Kungl. Örlogsmannasällskapets perspektiv på dagens och framtidens utveckling av marina operationer och marin taktik. Genomförandet äger rum i heldagsform på Berga och på Hårsfjärden.

Den 9 november 2021. Symposium om Marinens officersutbildning.

Symposiet består av tre delseminarier som behandlar yrkesofficersutbildningen (officersprogrammet) reservofficersutbildningen och mariningenjörssystemet. Symposiet genomförs under eftermiddagen på Militärhögskolan Karlberg.

Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning och teknikutveckling.

Genomföres under eftermiddagen i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler, Stockholm. Syftet är att presentera trender och visioner inom forskning och teknikutveckling under medverkan av svenska framstående försvarsindustriföretag, Försvarets forskningsinstitut samt universitet.

Den 11 november 2021. Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs.

Marinkonferensen genomförs som ett halvdagssymposium i Medelhavsmuseets lokaler. Deltagare blir representanter från Riksdag, Regering, försvarsledning, näringslivet m.fl.

Den 12 november 2021. Bokrelease av Jubileumsskrift.

Konteramiralen och hedersledamoten Thomas Engevall presenterar Jubileumsskriften. Aktiviteten genomföres under eftermiddagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm och avslutas med mingel.

Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag.

Högtidssammanträdet hålls på Musikaliska (Nybrokajen) i Stockholm med start kl 16.00. Jubileumsmiddagen på Grand Hotel i direkt anslutning till Högtidssammanträdet.

 

Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson
Projektledare KÖMS 250 år

pa@paemilson.se
070-665 55 26