Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, instiftades i Stockholm 1771. Under 2021 kommer akademien högtidlighålla de första 250 åren med ett jubileumsprogram.

Kungl. Örlogsmannasällskapet första möte hölls den 15 november 1771 i Stockholm. Det är Sveriges äldsta och en av väldens äldsta militärvetenskapliga samfund. Det var unga officerare vid galäreskadern som stiftade Örlogsmannasällskapet och dåvarande chefen för galäreskadern, viceamiral Christoffer Falkengréen, utnämndes till hederspreses. Örlogsmannasällskapet fick kungligt beskydd 1805.

Mer om Kungl. Örlogsmannasällskapets historik går att läsa HÄR.

Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen i synnerhet och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om sjöfarten istället för sjöväsendet. Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att synliggöra den starka strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö samt försvaret av hamnar och sjövägar.

Jubileumsåret högtidlighålls under det andra halvåret 2021. Beroende på hur den nu aktiva pandemins utvecklas under 2021 kommer planeringen att anpassas.

Höjdpunkten på jubileumsåret blir Högtidssammanträdet och Jubileumsmiddagen den 15 november i Stockholm.

Jubileumsaktiviteterna kommer vara geografiskt fördelade mellan Stockholm, Karlskrona och Göteborg.

I Stockholm kommer aktiviteterna att vara koncentrerade till en jubileumsvecka i november.

Akademien kommer också, som en del av jubileet, att deltaga i de Kungl. akademiernas föreläsningsserie 2021 i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien.

Planerat Jubileumsprogram för Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år 2021:

  • 28 augusti i Stockholm. Kungl. Akademiernas föreläsningsserie. Flottans Musik en marin kulturbärare föredras av ledamoten musikdirigent Andreas Hansson.
  • 30 september i Karlskrona. Örlogsmannasällskapet 250-årsjubileum i Karlskrona.
  • 14 oktober i Göteborg. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250-årsjubileum i Göteborg.

Jubileumsvecka

  • 8 november i Stockholm. Materielförevisning.
  • 9 november i Stockholm. Seminarium om personalförsörjning.
  • 10 november i Stockholm. Marin forskning och teknikutveckling.
  • 11 november i Stockholm. Marinkonferens.
  • 12 november i Stockholm. Bokrelease av jubileumsskrift

Jubileumshögtid

  • 15 november i Stockholm. Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag.

Hedersledamoten konteramiral Thomas Engevall är ansvarig för en jubileumsskrift som kommer att presenteras under november 2021.

Under året utkommer även Tidskrift i Sjöväsendet med ett extra jubileumsnummer.

 

 

Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson är projektledare för Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år

070-665 55 26, e-mail: pa@paemilson.se.

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »