Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina Akademi och en av de tio kungliga akademierna instiftades i Stockholm 1771. Under 2021 kommer akademien genomföra ett jubileumsprogram för att högtidlighålla de första 250 åren.

Kungl. Örlogsmannasällskapet första möte hölls den 15 november 1771 i Stockholm. Det är Sveriges äldsta och en av världens äldsta militärvetenskapliga samfund. Det var unga officerare vid galäreskadern som stiftade Örlogsmannasällskapet och dåvarande chefen för galäreskadern, viceamiral Christoffer Falkengréen, utnämndes till hederspreses. Örlogsmannasällskapet fick kungligt beskydd 1805.

Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om sjöfarten istället för sjöväsendet. Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att synliggöra den starka strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö samt försvaret av hamnar och sjövägar.

Under jubileumsåret kommer Kungl. Örlogsmannasällskapets fyra vetenskapsgrenar genomföra flera aktiviteter utifrån sina inriktningar. På grund av rådande pandemi planeras de flesta aktiviteter till det andra halvåret 2021. Bland annat kommer en jubileumsskrift att produceras, ett temanummer i Tidskrift i Sjöväsendet (TiS), det kommer hållas en marinkonferens, en högtidssammankomst med mera. Det sammantagna jubileumsprogrammet kommer att presenteras i Tidskrift i Sjöväsendet nr 1 / 2021.

– Vi är nu inne på Kungl. Örlogsmannasällskapets 250 verksamhetsår och jubileum. Det är med stor respekt och vördnad för våra företrädare som över åren agerat väl för akademiens syften, som är lika aktuella idag som tidigare.  Jag ser fram emot vårt jubileum och alla de programpunkter som planeras.  Det kommer att finns något för alla att ta del av, säger ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet, konteramiral (ret) Anders Grenstad.

 

För ytterligare information:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883 eller E-post: secretary@koms.se

Per-Anders Emilson, ledamot, projektledare 250-årsjubileumet, tel. mobil. 070-665 55 26.

För koordination och bilder: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller E-post: marten.granberg@koms.se

Besök även: www.koms.se alt följ oss på Twitter @orlogsman

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »