Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar

Vid Kungliga Örlogsmannasällskapets Högtidssammankomst på Marinbasen i Karlskrona den 17 november medaljerades och belönades ett antal förtjänta som genom sina prestationer agerat i akademiens anda och i enlighet med dess syften.

Akademiens medalj i guld utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde. Guldmedaljen har tilldelats försvarsbloggaren ”Skipper”, örlogskapten, Niklas Wiklund enligt tidigare meddelad motivering. Guldmedaljen tilldelades också Kungl. Örlogsmannasällskapets avgående ordförande konteramiral Thomas Engevall med motiveringen: Thomas Engevall har under dryga tolv år deltagit i akademiens styrelse och sedan 2010 som ordförande. Under Engevalls ledning har akademiens arbete fortlöpande vitaliserats och utvecklats där fokus har legat på att skapa ordning och reda samt att ta plats i försvarsdebatten. Engevall har under sitt ordförandeskap väl svarat för att Kungl. Örlogsmannasällskapet fortsatt har utvecklas i enlighet med stadgarnas § 1 där det bl.a. anges att akademien ”har till syfte att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.

Akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda utdelas på förslag från respektive förbandschef i marinen till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap. Bronsmedaljen har tilldelats: Andreas Blomqvist, 1. Ubåtsflottiljen, Elin Åsell, 3. Sjöstridsflottiljen, Viking Wulff, 4. Sjöstridsflottiljen, Robin Ivarsson, Sjöstridsskolan, Martin Nilsson, Marinbasen och Andreas Toresson 1. Amfibieregementet.

Akademiens hedersomnämnande tilldelas de som förtjänstfullt verkat i akademiens anda. Hedersomnämnande och penningbelöning har tilldelats fänrik fänrik Rikard Aldén för uppsatsen ”Svensk syn på sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker”, kommendörkapten Bernt Andersson för uppsatsen ”Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 – 2010 – vilka drivkrafter har varit avgörande?”, löjtnant Kristofer Bengtsson för kandidatuppsatsen ”Från dykbåtar till ubåtar. Det svenska ubåtssystemets utveckling 1945-1960” och kapten Johannes Johansson för tävlingsskriften ”Personalförsörjningen av Försvarsmakten – Starkare personalförsörjning för en osäker tid”.

– Jag vill tacka och gratulera alla idag synnerligen välförtjänta mottagare av medaljer och belöningar. Deras förtjänstfulla arbete är viktigt för akademiens syften och ändamål, de har alla arbetat i akademiens anda och för vårt syfte, att aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet säger, Michael Zell, nytillträdd ordförande för Kungliga Örlogsmannasällskapet.

För ytterligare information:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883 eller E-post: secretary@koms.se

För koordination och bilder: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller E-post: info@koms.se

Pressmeddelandet kan laddas ner i sin helhet nedan

 

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Pressmeddelande