Kungl. Örlogsmannasällskapet medaljerar och belönar

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 248:e högtidssammankomst i Stockholm fredag den 15 november medaljerades och belönades ett antal förtjänta.

Akademiens medalj i silver utdelas till individ inom eller utom akademien för framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde. Silvermedaljen tilldelades vicekorpral Emelie Persson vid Amfibieregementet för förtjänstfullt agerande i samband med en stridsbåtsolycka vid ön Lådna våren 2019.

Vicekorpral Emelie Persson tilldelades akademiens silvermedalj för förtjänstfullt agerande. Medaljmottagarna med chefen för Amfibieregementet.

Akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda utdelas på förslag från marinens förbandschefer till gruppbefäl, soldater och sjömän i marinen som utmärkt sig för framstående duglighet och föredömligt kamratskap. Bronsmedaljen tilldelades menig 1.klass Tess-Angelica Oldelius Marinstaben, menig 1.klass Emma Walker 1. ubåtsflottiljen, vicekorpral Björn Persson 3. sjöstridsflottiljen, korpral Håkan Palm 4. sjöstridsflottiljen, sergeant William Eurenius Amfibieregementet, korpral Wiktor Haglund Marinbasen och sergeant Angelica Hejdesten Sjöstridsskolan.

Akademiens hedersomnämnande och penningbelöning tilldelades fänrikarna Linus Malm, Isabelle Robertsson och Alexandra Wettervik för framstående uppsatser vid officersprogrammet.

– Jag sänder mina varma gratulationer till alla synnerligen väl förtjänta medaljörer och belönade. De har alla i olika form verkat i andan av Kungl. Örlogsmannasällskapets syften och ändamål. Bronsmedaljen är en av de medaljer jag rankar högst, de är alla bäst vid sina respektive förband och är nominerade av sina förbandschefer, säger, konteramiral (PA) Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Vid högtidssammankomsten installerades även de ledamöter som valts in under 2019. Kungl. Örlogsmannasällskapet tidigare ordförande Michael Zell installerades som hedersledamot.

Mottagarna av akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda

Ubåtsflottiljens medaljmottagare Emma Walker med flottiljchefen

Marinstabens medaljör Tess-Angelica Oldelius med marinchefen.

Nyinvalde korresponderande ledamoten, Kommodor Juhapekka Rautava, är chef för finska sjökrigsskolan.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »