Kungl.Örlogsmannasällskapets 250 års jubileumsfirande 14 oktober i Göteborg

SJÖFARTEN TRYGGAR SVERIGES FÖRSÖRJNING
– MEN HUR SKYDDAR SVERIGE SJÖFARTEN?

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges marina akademi, fyller 250 år i år. Akademien instiftades i Stockholm år 1771 och är idag Sveriges äldsta och förmodligen även ett av världens äldsta militärvetenskapliga samfund.
I syfte att belysa Göteborgs och Västkustens helt avgörande betydelse för handel och sjöfart, vikten av ostörda och säkra handelsströmmar runt Sveriges kuster samt det stora behovet av skydd och försvar av Göteborgs hamn samt näraliggande hamnar genomförs i Göteborg torsdagen den 14 oktober en heldagsaktivitet med anledning av akademiens jubileumsfirande.
Programmet syftar ytterst till att beskriva den strategiska kopplingen mellan sjöfart,
miljö, sjöförsvar och välfärd.

Sjöfarten har i alla tider och på olika sätt haft en avgörande betydelse för Sverige – för vårt
försvar, för våra transporter, för vår folkförsörjning samt för utvecklingen av vår handel och
vår näringsverksamhet. Sverige är en sjöfartsnation där marinen och den civila sjöfarten
alltid har samverkat i rikets tjänst. Sjöfarten bidrar på ett avgörande sätt till utvecklingen av
världsekonomin genom att transportera råvaror, insatsvaror och färdiga produkter mellan
råvaruleverantörer, producenter och konsumenter. Handelsfartygen är oöverträffade för att
frakta stora volymer last på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Och marinens raison d’être är att hålla sjölederna till och från Sverige samt våra hamnar
öppna och skydda sjöfarten kusten runt. Det är en lika tidlös som klassisk uppgift. En uppgift
som måste kunna hanteras av alla sjöfartsberoende nationer. Uppgiften sjöfartsskydd
är sprungen ur kustnationernas behov att skydda sina sjötransporter mot piratattacker, mot
stölder av dyrbara laster, mot övertagande av fartygen som verktyg för terrorattacker och
under krig mot sänkningar av eller skador på fartygen i ett sjöfartskrig under en s.k. handelsblockad.

Havet, sjöarna, floderna och kuststräckorna är och har alltid utgjort en viktig infrastrukturtillgång
och vattnet en naturresurs för föda, kraft och energi. Vattnet i våra åar och älvar har
bidragit till den svenska industriutvecklingen och sjöfarten har byggt välstånd samt säkrat
handeln och den svenska varuförsörjningen. För Sverige, med sin långa kust – den längsta
inom EU – är ett ständigt handelssjöfartsflöde och öppna sjövägar och hamnar ett strategiskt
mål (nämligen att överleva som nation) – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen för
alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå.

Även du som inte är ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet är välkommen  till det öppna jubileumsseminariet på Göteborgs stadsmuseum. Anmälan sker senast 4 oktober via denna länk!

 

Besök Göteborgs garnison
Göta Älvsgatan 24, Västra Frölunda. Detta är endast öppet för ledamöter och särskilt inbjudna.
08.15 Samling vakten Älvsborgs Amfibieregemente för registrering.
09.00 Information om verksamhet och inriktning för det återupprättade Älvsborgs
Amfibieregemente Amf 4 samt Göteborgs Garnison. Morgonkaffe med tillbehör
serveras och Marinens Musikkår underhåller.

11.00 Sjötransport till s/s Marieholm för lunch kl. 11.30 till självkostnadspris.
Marinens Musikkår underhåller.

Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsseminarium – öppet för alla intresserade!
”Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten?”
Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, mellan klockan 13.00-18.00
Moderatorer Niklas Granholm och Anna Risfelt Hammargren.

12.30 Registrering och kaffe
Marinens Musikkår underhåller vid ankomst och i paus

13.00 Inledning och välkommen
Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Del 1
Sveriges flotta 1771 – 2021, några utvecklingsperspektiv
Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan, ledamot av
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Handelssjöfartens betydelse för sjömakt – praktiska exempel, förr och nu
Carl-Johan Hagman, vd Stena Rederi AB, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Totalförsvarets betydelse för sjöfartsskydd och rikets försörjningsmöjligheter
Jan-Eric Nilsson, kommendör, Försvarsmakten Högkvarteret,
totalförsvarsavdelningen, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Samspel och satsningar för säkra transportflöden till och från svensk hamn
Fredrik Herlitz, överste, chef Älvsborgs amfibieregemente och garnisonschef
Göteborg, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

Del 2
Havet och dess gränser och hur påverkar havsrätten?
Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare, ledamot av
Kungl. Örlogsmannasällskapet

KAFFEPAUS

Havet och oceanografin – vad vet vi och vad vet vi inte?
Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet,
ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet
Sjöfartsforskning, teknik, underleverantörer, varv – hur sjöfartsstarkt är Sverige?
Mikael Hägg, enhetschef, Maritima operationer, RISE Research Institute of Sweden
Vem styr och hur samordnas Sveriges maritima beredskapsarbete?
Johan Norrman, avdelningschef Operativa avdelningen, Kustbevakningen

Del 3
Paneldiskussion:
Om krisen eller kriget kommer – beredskap, samverkan, försvar och skydd
Pål Jonson (M) ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm (V) ordförande Trafikutskottet,
Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhetsfrågor Föreningen Svensk Sjöfart,
Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn AB

17.00 Mingel och förfriskningar
Samtal, frågor till och diskussion med talarna.
Marinens Musikkår spelar

Anmälan sker HÄR! Senast 4 oktober.

 

För mer information om Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsprogram i Göteborg,
kontakta Sten Göthberg 0709-83 98 50 stengothberg@outlook.com.
För information om jubileumsseminariet kontakta Niklas Granholm 0709-27 73 70
niklas.granholm@yahoo.se och Anna Risfelt Hammargren 0709-77 02 46 anna@annahammargren.com
Projektledare för Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år är Per-Anders Emilson. Tel 0706-65 55 26, pa@paemilson.se.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »