Möte med kadetter på Militärhögskolan Karlberg

Vetenskapsgren I arrangerar onsdag den 26 oktober kl. 16:30 – 19:00 ett möte i ”Samlingssalen” på Karlberg med två av de tre kurser kadetter som för närvarande genomför officersprogrammet vid Karlberg.

Syftet med mötet är i första hand att diskutera marin taktik och användning av marina stridskrafter. I andra hand informera om KÖMS och i tredje hand ge kadetterna möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima sfären.

Samma dag högtidlighåller vi amfibieförbandens årsdag. Ledamöter med intresse av att dels möta kadetter under utbildning mot officersexamen och dels intresse att bidra med sin kunskap och erfarenhet av marin taktik inbjuds att deltaga i mötet.

Antalet ledamöter är begränsat till tjugo stycken. Vid mötet erbjuds enklare förtäring.

Detaljer för anmälan enligt inbjudan som kan laddas hem nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Kadetter
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »