Nya ledamöter invalda i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, har valt in sex nya ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot.

Kungl. Örlogsmannasällskapet, instiftad 1771, är en av de kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet (sjöfart) i allmänhet. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka.

Vid valsammanträdet den 20 september på Sjöhistoriska Museet, invaldes som ordinarie ledamöter kommendör Johan Norlén, kommendörkapten Jonas Forsmark, kommendör Jenny Ström, professor Johan Schelin, kommendörkapten Thomas Ljungqvist och överstelöjtnant Henrik Andersen. Till korresponderade ledamot invaldes professor Andrew Lambert.

De nya ledamöterna kommer att presenteras vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Göteborg måndagen den 13 november.

– Varma gratulationer till de nyvalda ledamöterna inom Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi. Vi lever i en tid när det onormala är det nya normala och jag ser fram ledamöternas framtida bidrag och fortsatta gärning inom akademiens verksamhetsområden för stärkandet av Sveriges sjöförsvar och det maritimas bästa, säger konteramiral Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ledamöterna arbetar aktivt utifrån de vetenskapsgrenar som ledamoten fördelas till. Sällskapets vetenskapsgrenar är I Strategi, operationer och taktik, II Personal, utbildning och marinmedicin, III Maritim teknik och IV Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »