Kungliga örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi

Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS), instiftad år 1771, är Sveriges marina akademi och en av de tio kungliga akademierna.

Kungl. Örlogsmannasällskapet verkar, enligt sina stadgar, för utveckling inom ”sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet”, vilket innebär marinstrategiska frågor, forskning och kunskapsstöd för att utveckla marinen och områden inom de maritima näringarna. Sverige har EUs längsta kuststräcka och är för sin säkerhet och försörjning beroende av fria vattenvägar och en stark svensk sjöfart. Marinen, handelsflottan och den inrikes sjöfarten – militär och civil sjöfart – har många beröringspunkter och samspelar inom totalförsvaret.

Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att öka, fördjupa och sprida kunskap om sina vetenskapsområden och vara en arena där frågor inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende kan belysas och diskuteras för att på så sätt bidra till fred, säkerhet och trygghet för det svenska samhället. Vissa av akademiens sammankomster är öppna för externa åhörare och går då också att följa på distans.

Akademien är indelad i fyra vetenskapsgrenar och har cirka trehundra svenska och utländska ledamöter med omfattande kunskaper och mångåriga erfarenheter inom områden som taktik och strategi, teknik, juridik (i synnerhet havs- och folkrätt), kompetensförsörjning, handelssjöfart och maritima samhällsfrågor. KÖMS delar också ut belöningar för att uppmärksamma goda insatser samt till marina elever som presterat goda resultat vid de olika officersutbildningarna.

Publikationen Tidskrift i Sjöväsendet ges ut med fem till sex nummer per år och innehåller artiklar, sammandrag av föredrag, recensioner av aktuell litteratur mm i syfte att stärka och sprida kunskap och skapa intresse för akademiens frågor. I Karlskrona finns Kungl. Örlogsmannasällskapets mycket omfattande litterära samlingar och bildarkiv, tillgängligt för forskning.

Akademien är en av de kungliga akademierna och grundades 1771 i Stockholm. Konteramiralen och tidigare marinchefen Anders Grenstad är sedan 2018 ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »