Ledamöter

Nya ledamöter väljs varje år vid sällskapets valsammanträde i september. Till ledamot kan väljas person som kan förväntas aktivt verka för akademiens syfte. Ledamöterna indelas i fyra kategorier: Förste hedersledamöter (FHL), Hedersledamöter (HL), Ordinarie ledamöter (OL) samt Korresponderande ledamöter (KL). Till OL kan endast väljas svensk medborgare. Till KL kan endast väljas utländsk medborgare. Till FHL och HL kan såväl svenska som utländska medborgare kallas.

Kungl. Örlogsmannasällskapet består av 349 ledamöter varav:
Tre Förste hedersledamöter
Tjugosex Hedersledamöter
Trehundra Ordinarie ledamöter
Tjugo
Korresponderande ledamöter

Den senast invalde ledamoten tilldelas i Kungl. Örlogsmannasällskapets medlemsmatrikel invalsnummer 1514 räknat från den 15 november 1771 då viceamiral Kristoffer Falkengren vid invalet erhöll invalsnummer 1.

Våra ledamöter kommer förutom Sverige från; Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Ryssland, Storbritannien och USA.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »