Ledamöter

Nya ledamöter väljs varje år vid sällskapets valsammanträde i september. Till ledamot kan väljas person som kan förväntas aktivt verka för akademiens syfte. Ledamöterna indelas i fyra kategorier: Förste hedersledamöter (FHL), Hedersledamöter (HL), Ordinarie ledamöter (OL) samt Korresponderande ledamöter (KL). Till OL kan endast väljas svensk medborgare. Till KL kan endast väljas utländsk medborgare. Till FHL och HL kan såväl svenska som utländska medborgare kallas.

Nominering av kandidat till ledamotskap sker jml §6 i Kungl. Örlogsmannasällskapets stadgar genom att minst tre ledamöter tillsammans föreslår en person för inval, varefter styrelsen utifrån akademiens behov fastställer det antal ordinarie ledamöter som ska väljas in det aktuella året. Därefter sker inval genom balloteringsomröstning vid det årliga valsammanträdet. Det finns inget sätt att ansöka om ledamotskap.

Kungl. Örlogsmannasällskapet består av 353 ledamöter varav:
Två Förste hedersledamöter
Trettio Hedersledamöter
Tvåhundranittiosju Ordinarie ledamöter
Tjugotre
Korresponderande ledamöter

Den senast invalde ledamoten tilldelas i Kungl. Örlogsmannasällskapets medlemsmatrikel invalsnummer 1541 räknat från den 15 november 1771 då viceamiral Christoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.

Våra ledamöter kommer förutom Sverige även från Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »