Målsättning

Kungl. Örlogsmannasällskapets motto är ”Med förstånd och styrka” och dess stadgar inleds med att akademien ska ”följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.” Akademien är en av de kungliga akademierna och grundades 1771 i Stockholm och sedan 2018 är konteramiral Anders Grenstad dess ordförande.

Kungl. Örlogsmannasällskapet består av omkring trehundra svenska och utländska ledamöter med omfattande kunskaper och mångåriga erfarenheter inom en rad områden som är av betydelse för sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet: t.ex. taktik och strategi, teknik, juridik  (i synnerhet havs- och folkrätt), utbildning, handelssjöfart och maritima samhällsfrågor. Akademien är indelad i fyra vetenskapsgrenar, med fokus inom olika delar av dessa områden.

Kungl. Örlogsmannasällskapets målsättning är efter att med förstånd och styrka  främja och bredda kunskaperna om sina intresseområden, att vara en arena där dessa diskuteras och utvecklas, och därmed bidra till en ökad kunskap om sjöväsendet i hela samhället. Akademien belönar också personer som gjort goda insatser i dess anda och uppmärksammar också soldater och sjömän i marinen samt marina elever som presterat goda resultat vid de olika officersutbildningarna.

Kungl. Örlogsmannasällskapet håller regelbundet sammanträden med föredrags- och diskussionsämnen i aktuella marina och maritima frågor. De flesta sammanträden är öppna för allmänheten och går i regel även att följa på distans. Akademiens Tidskrift i Sjöväsendet kommer ut med fem till sex nummer per år och innehåller debattartiklar, sammandrag av föredrag, recensioner av aktuell litteratur inom akademiens område med mera – allt i syfte att stärka och sprida kunskap och skapa intresse för våra frågor.

Kungl. Örlogsmannasällskapet har ett forskningsbibliotek i Karlskrona, med böcker, kartor och sjökort.