Styrelse och organisation

Kungl. Örlogsmannasällskapet leds av en styrelse. Styrelse väljs av sällskapet bland dess ledamöter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och fyra ledamöter, var och en företrädande en av sällskapets vetenskapsgrenar, samt en suppleant för vardera vetenskapsgrenen.

 

Ordförande Anm  E-postadress   Telefon 
Konteramiral Odd Werin president@koms.se
Vice ordförande
Överste Roger Nilsson vice.president@koms.se
Sekreterare
Kommendörkapten Anders Johnson secretary@koms.se
Vetenskapsgren I
Kommendör Per Edling
Överstelöjtnant Fredrik Hesselman (suppleant)
Vetenskapsgren II
Verkställande direktör Mikael Brännvall
Kommendörkapten Tomas Martinsson (suppleant)
Vetenskapsgren III
Kommendörkapten Kenneth Raun
Patrik Selling (suppleant)
Vetenskapsgren IV
Forskningsledare Niklas Granholm
Advokat Mattias Widlund (suppleant)

Vidare har styrelsen utsett följande funktionärer inom akademiens verksamhet:

Biträdande sekreterare   Epost
Hans-Lennart Olsson secretary2@koms.se
Kassaförvaltare
Kommendörkapten John Timerdal treasurer@koms.se
Redaktör och ansvarig utgivare för Tidskrift i Sjöväsendet
Kommendör Bo Rask editor@koms.se
Bibliotekarie
Bibliotekarie Andreas Nilsson librarian@koms.se
Redaktör för hemsidan
Kommendör Jonas Hård af Segerstad webmaster@koms.se
Annonsackvisitör
Kommendörkapten John Timerdal advertisements@koms.se