Styrelse och organisation

Kungl. Örlogsmannasällskapet leds av en styrelse. Styrelse väljs av sällskapet bland dess ledamöter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och fyra ledamöter, var och en företrädande en av sällskapets vetenskapsgrenar, samt en suppleant för vardera vetenskapsgrenen.

Anders Grenstad, Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande

Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse

Ordförande Anm  E-postadress   Telefon 
Konteramiral Anders Grenstad president@koms.se
Vice ordförande
Överste Roger Nilsson vice.president@koms.se
Sekreterare
Kommendörkapten Anders Johnson secretary@koms.se
Vetenskapsgren I
Kommendör Per Edling
Överstelöjtnant Fredrik Hesselman (suppleant)
Vetenskapsgren II
Verkställande direktör Mikael Brännvall
Kommendörkapten Tomas Martinsson (suppleant)
Vetenskapsgren III
Kommendörkapten Kenneth Raun
Patrik Selling (suppleant)
Vetenskapsgren IV
Forskningsledare Niklas Granholm
Advokat Mattias Widlund (suppleant)

Vidare har styrelsen utsett följande funktionärer inom akademiens verksamhet:

Biträdande sekreterare   Epost
Hans-Lennart Olsson secretary2@koms.se
Kassaförvaltare
Kommendör Nils Bruzelius treasurer@koms.se
Redaktör och ansvarig utgivare för Tidskrift i Sjöväsendet
Kommendör Bo Rask editor@koms.se
Akademiens bibliotekarie utsedd av styrelsen
Förvaltare Håkan Lindberg
Bibliotekarie med ansvar för samlingarna
Bibliotekarie Andreas Nilsson librarian@koms.se
Redaktör för hemsidan
Kommendör Jonas Hård af Segerstad webmaster@koms.se
Mediaansvarig
Mårten Granberg info@koms.se
Annonsackvisitör
Kommendör Torbjörn Lundströmer advertisements@koms.se

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »