Stadgar

Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet regleras av dess stadgar med tillämpningsföreskrifter. Stadgarna fastställs av regeringen medan tillämpningsbestämmelserna fastställs av akademien.

Stadgarna är senast antagna av Kungl. Örlogsmannasällskapet den 12 december 2012 och fastställda av regeringen den 5 juni 2013.

Tillämpningsföreskrifterna är senast fastställda den 10 april 2019

KÖMS Stadgar 2019

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »