Regeringen har fastställt KÖMS nya stadgar

Regeringen fastställde den 5 juni KÖMS nya stadgar. Förra gången detta skedde var 1986. De nya stadgarna med tillhörande tillämpningsföreskrifter innebär en förändrad indelning av sällskaptes ledamöter, moderniserade vetenskapsgrenar där bl.a. sjöfarten fått en egen verksamhetsgren, förnyade arbets- och mötesformer mm. Syftet med förändringen är att säkerställa att Kungl. Örlogsmannasällskapet, såväl på kort som på lång sikt, skall kunna leva upp till sitt syfte; ”att verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”. Läs de nya stadgarna på denna länk: KÖMS stadgar 2013 (Regeringsbeslutet är inklippt i stadgefilen på sidan 2).

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »