Remissvar om försörjningsberedskap och behörighet ombord

Kungl. Örlogsmannasällskapet har ingett två yttranden över remisser från Regeringskansliet.

Modell för försörjningsberedskap
Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen har redovisat sin analys och lämnat förslag i betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap. Den särskilda utredaren Birgitta Böhlin har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen samt utreda principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.

Kungl. Örlogsmannasällskapet välkomnar utredningen och ambitionerna att samordna försörjningsberedskapen på nationell nivå. Det är av stor vikt att beredskapsåtgärderna bygger på en analys av landets samlade behov av försörjningskritiska varor och tjänster.

I remissvaret framhålls bland annat att sjöfarten som transportslag har en särställning för landets försörjningsberedskap. Av importens och exportens totala transportvolym går ca 90 procent på köl, vilket understryker den strategiska betydelsen som sjöfarten har för samhällsekonomin och landets möjligheter att fungera.

Länk till remissvaret i sin helhet

Akademien tillstyrker flexibla behörighetsregler
I en departementspromemoria föreslås bland annat att dagens krav på 36 månaders däckstjänstgöring ska kunna ersättas med handledd fartygsförlagd utbildning för att fa? behörigheten fartygsbefäl klass VII.

Kungl. Örlogsmannasällskapet tillstyrker förslaget eftersom det får antas leda till att fler sjöbefäl kan arbeta i svensk sjöfart. Detta är inte minst är angeläget ur ett beredskapsperspektiv.

Länk till remissvaret i sin helhet