Remissvar om ”Vågade skatter”

Trafikverkets chefsstrateg Rikard Engström har haft regeringens uppdrag att bland annat analysera om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning. I direktiven har också ingått att föreslå finansiering för utgiftsdrivande eller skatteintäktsminskande förslag.

Kungl. Örlogsmannasällskapet har lämnat ett remissvar med anledning av Rikard Engströms utredning ”Vågade skatter”. I yttrandet framhålls att Sverige i transportgeografiskt hänseende närmast är att jämställa med en ö. Totalförsvarets tillgång till viss kritisk fartygskapacitet, med svensk flagg, vid kris och krig är således avgörande för landets motståndskraft och förmågan att klara stora samhällspåfrestningar.

Mot den bakgrund är det mycket angeläget med näringspolitiska åtgärder som kan leda till en ökad tillgång till fartygskapacitet som är kritisk för totalförsvaret. Kungl. Örlogsmannasällskapet ställer sig därför i stort positiv till de åtgärder som föreslås i promemorian.

Kungl. Örlogsmannasällskapet tillstyrker utredarens förslag att stämpelskatten för bevil­jan­de av ansökan om inteckning i skepp avskaffas. En sådan åtgärd skulle vara ändamålsenlig för att bromsa fortsatt utflaggning och främja ökad inflagg­ning.

I yttrandet påpekas även att det finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa landets sjötransportkapacitet i kris, krigsfara och krig. En heltäckande lösning inom området förutsätter dels en sammanhållen maritim strategi, dels att flera andra områden ses över. Det gäller bland annat förmågan till sjötransport- och sjötrafikledning samt tillämpningen av de så kallade tillståndslagarna.

Yttrandet i sin helhet kan läsas här: Kungl. Örlogsmannasällskapet remissvar Vågade skatter.

Trafikverkets promemoria kan läsas här.