Remissvar om vattenskotrar och ny kärnkraft

Kungl. Örlogsmannasällskapet lämnar två remissvar till Regeringskansliet.

Brott mot skyddslagen bör kunna leda till återkallande av förarbevis för vattenskoter

I sitt remissvar till betänkandet om ”ändrade regler för vattenskoter” framhåller Kungl. Örlogsmannasällskapet att även brott mot skyddslagen, till exempel brott mot tillträde till ett militärt skyddsobjekt, bör kunna medföra att förarbeviset för vattenskoter återkallas. Detta i synnerhet eftersom flera av de övriga lagrummen i betänkandet är straffrättsligt underordnade skyddslagen.

Vidare bör sjövärdighetsbrott kunna medföra att förarbeviset återkallas.

Remissvaret i helhet

 

Promemorian ”Ny kärnkraft” stöds av akademien

Kungl. Örlogsmannasällskapet stödjer promemorian om ny kärnkraft, och framhåller de stora behov som både det militära och det civila försvaret har av säker energiförsörjning. Detta och erfarenheterna av hur civil infrastruktur har angripits i Rysslands krig i Ukraina bör ges tydligt utrymme i argumentationen när en ny lagstiftning ska skapas.

Remissvaret i helhet