Riskanalys för att fatta bättre beslut, seminarium 18 maj

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till seminarium i Stockholm. Seminariet är organiserat av vetenskapsgren III och genomförs i Försvarets Materielverk lokaler Banérgatan 62, konferensrum Mount Everest onsdagen den 18 maj 2016 med början klockan 1730. Seminariet beräknas avslutas klockan 2030. Utöver ledamöterna, har personal vid HKV, FMV, FHS samt SSPA inbjudits att delta.

Seminariet handlar om riskhantering och riskvärdering samt metoder för detta. Två exempel redovisas från den marina arenan, militär- respektive civilsjöfart, samt ett exempel från annan militär verksamhet. Föreläsarna är Övlt Fredrik Johnsson från FHS/SWEDEC, Björn Forsman från SSPA och Dr. Hans Liwång från FHS.

Fullständig inbjudan enligt pdf nedan

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Seminarium 18 maj