Sammanträdesplan för KÖMS 2013

Återfinns också som separat fil nedan.

Onsdagen den 12 december 2012 i Stockholm, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet. Stadgeenliga förhandlingar. Slutbehandling av stadgeändringsförslag. Diskussion i aktuella marina frågor med bl.a. flottiljamiralerna Jonas Haggren (C Prod Marin och Andreas Olsson C AK Sjö FMV).

Måndagen den 21 januari 2013 i Karlskrona, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona. Plats enligt senare besked. Stadgeenliga förhandlingar. Klockan 1800 inträdesanförande av OL Magnus Jönsson samt diskussion i aktuella marina frågor med yngre officerare ur marinen som har publicerat sig i TiS 4/2012.

Onsdagen den 20 februari 2013 i Göteborg, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Göteborg i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag. Stadgeenliga förhandlingar. Klockan 1830 inträdesanförande av OL Anna Risfelt-Hammargren samt diskus-sion kring moderna navigationsmetoder.

Onsdagen den 27 mars 2013 i Stockholm, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Kastellet i Stockholm. Stadgeenliga förhandlingar. In-trädesanförande av OL Kenneth Raun. Årsberättelsen inom vetenskapsgren I, strategi och stridskrafters användning presenteras.

Onsdagen den 24 april 2013 i Stockholm, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Försvarshögskolan. Stadgeenliga förhandlingar (revi-sionsberättelse för 2012 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen). Klockan 1800 inträdes-anförande av HL Michiel Hijmans.

Onsdagen den 21 augusti 2013 i Göteborg, kl 1730 

Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långe-drag. Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2013 och fastställande av vallistor). Klockan 1830 seminarium om Arktis inkluderande inträ-desanförande av OL Martin Jakobsson.

Onsdagen den 25 september 2013 i Stockholm, kl 1730 

Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Stadgeenliga förhandlingar (val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar). Inträdesanförande av OL Jerker Widén årsberät-telse inom en av akademiens vetenskapsgrenar.

Onsdagen den 30 oktober 2013 i Karlskrona, kl 1730 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona. Plats enligt senare besked. Stadgeenliga förhandlingar. Stadgeenliga förhandlingar med fastställande av årsavgift och sammanträdesdagar 2014. Klockan 1800 diskussion i aktuella marina frågor med elever vid Sjöstridsskolan.

Fredagen den 15 november 2012 i Stockholm, kl 1730 

Kungl. Örlogsmannasällskapets 242.a Högtidssammanträde på Sjöhistoriska Museet. Program: 1730-1800 Mottagning, klockan 1800-1945 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag för akademiledamöterna med damer/herrar samt inbjudna gäster.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Sammanträdesplan 2013 Sammanträdesplan 2013
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »