N:r 1 / 1852

Ladda ned »

Första utgåvan av TiS från 1852.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Behovet af en garnisons-trupp för krigs-fartyg Artikel översatt från den franska "La Marine" som argumenterar för att ha speciellt avdelat sjöinfanteri (marintrupp) ombord på örlogsfartyg. x Personal, utbildning och marinmedicin
5 Om sjökadetters nautiska utbildning på kadettfartyget Artikel översatt från danskan som beskriver utbildningen till sjöofficer i Danmark och som mycket kraftfullt argumenterar för att sjökadetterna måste ges en betydligt "hårdare" utbildning i sjömanskap i svåra väderförhållanden än vad som nu är fallet. x Personal, utbildning och marinmedicin
18 Underrättelser för sjöfarare Underrättelser för sjöfarare avseende Kalifornien, Stilla Havet och Brasilien. x Sjöfart m.m.
21 Hvarjehanda Se rubrik. x Diverse
26 Förändrade och nytillkomna fyrar och sjömärken Se rubrik x Sjöfart m.m.
30 Officiella stdganden Kompletterande budgetdirektiv för flottan Sjöflörsvarsdepartementet Strategi, operationer och taktik
32 General-order Personalbeslut inom Stockholms och Carlskrona stationer. x Personal, utbildning och marinmedicin
32 Förändringar inom Kong. Maj:ts flotta Befordringar, avsked och dödsfall. x Personal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »