N:r 1 / 2012

Ladda ned »

Första numret av TiS för 2012 med MI:s syn på Marinens utvecklingsplan, strategier för att möta pirathotet mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelande från KÖMS Protokoll m.m. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
7 Redaktörerns spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
9 Marinen och Vägen framåt - Marinens utvecklingsplan 2012 I artikeln presenterar Marininspektören den aktuella versionen av Marinens utvecklingsplan inkluderande MI:s övergripande inriktning för de marina stridskrafterna. Marininspektören och ledamoten Jan Thörnqvist Strategi, operationer och taktik
21 Defeating Piracy - Past and Present I artikeln, som utgörs av den skriftliga versionen av Peter Hores inträdesanförande, redogörs för utvecklingen av piratverksamhet genom åren. Fokus ligger på piratverksamhet i vår tid, vad som driver den, dess konsekvenser samt världssamfundets och enskilda staters respons. Författaren avslutar med att lämna sina rekommendationer kallade ”The Peter Policy for Prevailing over Piracy” över vad som borde göras för att effektivt komma till rätta med problemet. Ledamoten Peter Hore Strategi, operationer och taktik
35 Sju sjuka sjömäns sjukvård II Artikeln, som är den skriftliga versionen av Carl Johansons inträdesanförande, bygger vidare på Carl Johansons artikel om marin sjukvård i TiS nr 1, 2009. Carl Johanson, som är marinöverläkare, beskriver i sitt inträdesanförande de utmaningar som finns inom det marinmedicinska området, skillnaderna mellan daglig sjukvård och akutsjukvård ur den enskildes respektive förbandschefens perspektiv, planering av försvarsmedicin vid insatser samt analyser av genomförda insatser. Utifrån de slutsatser som dras av detta lämnar författaren även ett antal rekommendationer över hur verksamheten bör utvecklas för att bättre kunna möta såväl nutida som framtida krav. Ledamoten Carl Johanson Personal, utbildning och marinmedicin
49 Utveckling av Försvarsmaktens försvarsmedicinska förmåga I artikeln, som är den skriftliga versionen av Överste Mats Geijers inledning till den paneldebatt som utgjorde årsberättelse i Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst, vid KÖMS ordinarie sammanträde i Göteborg den 26 januari 2012, beskrivs utvecklingen av den försvarsmedicinska förmågan i Försvarsmakten. Speciellt belyses de effekter som Försvarsmaktens reformerade personalförsörjningssystem innebär i kombination med dagens bemanningssystem för medicinsk personal. Det projektarbete som genomfördes 2011 redovisas kortfattat och som bl.a. innebär att Försvarsmedicincentrum i Göteborg föreslås få helhetsansvaret för de viktigaste personalrelaterade processerna för all sjukvårdspersonal (rekrytering utbildning, bemanning, utveckling och avveckling). Överste Mats Geijer Personal, utbildning och marinmedicin
55 Brandslangar och taggtråd mot Kalashnikovs och RPG:s – Sjöfartens ”Best Management Practice” mot somaliska pirater I artikeln beskriver författaren innehållet, kapitel för kapitel, publikationen ”Best Managemenet Practice for Protection Against Somali Based Piracy (BMP4). Ett speciellt avsnitt i artikeln åt förhållandet med privata beväpnade vakter, som ett sätt att komma till rätta med piratproblemet. Sjökapten Lars Bergqvist Strategi, operationer och taktik
67 Befälhavaren och sjöfartsskyddet I artikeln beskriver författaren den övergripande strukturen i sjöfartsskyddsbestämmelserna i SOLAS-konventionen och den därtill anslutna ISPS-koden samt därtill kopplade nyckelbegrepp. Därefter beskrivs, tämligen detaljerat, vilket ansvar och vilka befogenheter befälhavaren ombord har för att leva upp till och utveckla sjöfartygsskyddet. Jur kand Mattias Wiklund Sjöfart m.m.
82 Stiftelsen YMER-80 stipendiater för 2012 I artikeln redogörs för de forskare och de projekt som erhållit stipendier från Stiftelsen YMER-80 år 2012 (Stiftelsen YMER-80 bildades efter Ymer-expeditionen gemensamt av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien samt Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi). KÖMS Diverse
83 En jämförelse på hög nivå mellan utvecklingsprocesser för ubåtar och personbilar Författaren, som ansvarar för konstruktionsprocessen och Systems Engineering (för ubåtar) på Kockums, har tidigare varit verksam inom utvecklingsavdelningarna på såväl Volvo Personbilar som Jaguar Cars Ltd. I artikelns beskriver han kraven på systemteknik för utveckling av komplexa produkter, samspelet mellan olika intressenter i produkten (som är fler än ”kunden”), samspelet mellan krav och egenskaper mm. Utgående från detta beskrivs hur balansering av krav hanteras i process- och projektmodeller. Skillnaderna mellan ubåts- och bilutveckling beskrivs, men så även likheterna (som är större än man först kan tro). Avslutningsvis argumenterar författaren för en modifierad modell för utveckling av ubåtssystem som tillvaratar det ”bästa från två världar” anpassad till dagens aktörer och politiska klimat. Civilingenjör Johan Granholm Maritim Teknik
94 Apropå sjöminsystem M9 Debattartikel kring sjöminsystem 9. Ledamoten Carl Gustav Fransén Debatt
96 Sverige behöver 2-3 fregatter! Debattartikel kring framtida fartygsanskaffningsbehov. Göran Kimell Debatt
97 En idé till utökat nordsikt försvarssamarbete – ett debattinlägg. Debattartikel kring ett utökat nordiskt försvarssamarbete där författaren argumenterar för en uppdelning av försvarsgrensansvar mellan de olika nordiska länderna Sverige, Norge och Finland. Ledamoten Johan Fischerström Debatt
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »