N:r 1 / 2013

Ladda ned »

2013 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet med artiklar kring marinens framtid, insatsen i Afghanistan mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelande från KÖMS Protokoll m.m. Herman Håkansson, KÖMS Biträdande sekreterare Protokoll
7 Redaktörens spalt Ledare. Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
9 Mentorering av afghansk infanteribataljon Artikelförfattaren delger läsarna sina erfarenheter som chef för det svenska Operational Mentoring and Liason Team (OMLT) under tiden från november 2011 till maj 2012 som till stor del sattes upp av amfibieregementet. Ledamoten Roger Nilsson Strategi, operationer och taktik
17 Den hotbildsbefriade flottan - kan den finnas? Christer Hägg, som bl.a. varit marinattaché i Washington och flaggkapten i Kustflottan argumenterar för nödvändigheten av att själv bestämma vilka intressen man har med sitt försvar och sin flotta snarare än att bygga på ett hotbildsresonemang. Vidare för Hägg fram resonemang kring kritisk massa av fartyg och besättningar för att kunna vidmakthålla och utveckla sin verksamhet på ett trovärdigt och effektivt sätt. Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
29 Möjligheter och utmaningar - Idag - I morgon Artikeln, som är den skriftliga versionen av Magnus Jönssons inträdesanförande i KÖMS beskriver uppgifter, resurser och utmaningar i marinen utgående från förbandschefsperspektivet. Jönsson är f.n. chef för 3.sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Ledamoten Magnus Jönsson Strategi, operationer och taktik
37 Stiftelsen YMER-80 presenterar 2013 års kandidater för polarforskning Stiftelsen YMER-80 som bildades efter YMER-expeditionen av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Sällskapet för Anatologi och Geografi presenterar vilka som fått årets stipendier om totalt 169.000 kronor. - Diverse
39 Vart är Marinen på väg? Behov av en ny plan Artikeln beskriver de långsiktiga ekonomiska behov som krävs för att fortsatt kunna utveckla och bibehålla en relevant marin samt anger även en alternativ materielplanering för att detta skall vara möjligt. Ledamoten Evorn Mårtensson Strategi, operationer och taktik
49 Stridsstödsfartyg, ett svenskt-finskt samarbete? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Peder Ohlssons inträdesanförande argumenterar för en svensk-finsk lösning för att lösa behovet av framtida stridsstödsfartyg. Ledamoten Peder Ohlsson Maritim Teknik
63 Konsekvenser av havsplanering för sjösäkerhet och sjöfartssäkerhet Artikeln beskriver konsekvenser och möjligheter som uppstår som en följd av att det fria havet blir alltmer reglerat och att fartygens rörelser kommer att styras allt mer i framtiden. Fil. lic Anders Brödje och Arkitekt (SAR) Jakob Gille Sjöfart m.m.
75 Om beredskap och rationell ignorans Inlägget beskriver beredskapsbegreppet och hur beredskap inför och vid kriser hanteras kommunikativt. Ett antal historiska exempel tas upp som en fond kring en avslutande argumentation kring läget i dagens försvarsmakt. Ledamoten Olof Holm Strategi, operationer och taktik
86 Flottans bibelstudier - en ytterligare kommentar Kommentar till artikeln STB i TiS nr 4/2012. Per Tisdad Diverse
87 Debattnumret i TiS Ett debattinlägg med reflektioner kring TiS nr 4/2012. Hedersledamoten Dick Börjesson Debatt
90 Bokanmälan Boken "Strategy and War Planning in the British Navy 1878-1918" av Shawn T. Grimes anmäls. Ledamoten Lars Wedin Litteratur m.m.
92 Det marina arvet, kommentar Artikeln "Det Marina Arvet" i TiS nr 4/2012 kommenteras. Ledamoten Sune Birke Debatt
94 Reglemente för "Slagverk" Reglemente för tärningsspelet "Slagverk" återges i tryck. Marindirektör (kk) Erik Holmgren Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »