N:r 1 / 2016

Ladda ned »

2016 års första utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 179:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Årgångssida Traditionell sida där årgången framgår. Litteratur m.m.
2 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Bestämmelser för 2016 års tävlingsskrifter. KÖMS Litteratur m.m.
3 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask. KÖMS Sekreterare Protokoll
6 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS ordförande, Michael Zell. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
9 Redaktörens spalt TiS nr 1 2016 presenteras av redaktören. Thomas Engevall, TiS redaktör Litteratur m.m.
10 Årsberättelse för 2015 i Vetenskapsgren II - Personal, utbildning och marinmedicin Årsberättelsen för 2015 i VSG II beskriver utbildningsgången och utbildningssystemet för att bli officer inkluderande Försvarshögskolans utbildningar såväl inför som efter officersexamen. Vidare ges en uppdatering inom ämnet marinmedicin. Avslutningsvis refereras de bägge seminarier inom området personalförsörjning som genomfördes av vetenskapsgrenen under 2015. Ledamöterna Christer Svensén och Per-Ola Johansson Personal, utbildning och marinmedicin
25 Reduktionen av svensk kirurgisk operationskapacitet vid höjd beredskap Artikeln, vilken är en för TiS anpassad artikel som utgår från Magnus Blimarks magisteruppsats från chefsprogrammet vid FHS beskriver den reduktion av den svenska kirurgiska operationskapaciteten vid höjd beredskap som skett men pekar också ut en väg framåt för att kunna förbättra situationen. Arméöverläkare Magnus Blimark Personal, utbildning och marinmedicin
35 Design av marina integrerade komplexa system - Ubåtar del 2 Artikeln, vilken är en tvådelad artikel som bygger på Mats Nordins doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola, visar hur designprocessen för ubåtar utvecklats och används. Ledamten Mats Nordin Maritim Teknik
49 Stiftelsen YMER-80 presenterar 2016 års stipendiater för polarforskning Se rubrik. KÖMS redaktion Sjöfart m.m.
51 Försvasmakten - en tärande samhällsfunktion? Del 1 I en tvådelad artikel beskriver örlogskaptenen Claes-Göran Dahl isbrytarflottans historia. Del 1 omfattar tiden från 1800-talets mitt fram till 1960-talet. Del 2 som kommer att komma i TiS nr 4 2016 tar vid därefter. Örlogskapten Claes-Göran Dahl Sjöfart m.m.
67 Med vad försvara Sverige Debattartikel kring Försvarsmaktens framtida utformning och användning. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
73 Försvarspolitikens realism - stöd åt svensk utrikespolitik Reflekterande och debatterande artikel kring förhållandet mellan svensk utrikes- och försvarspolitik med marina förtecken. Hedersledamoten Herman Fältström Strategi, operationer och taktik
81 Försvarsmaktens mervärden Ledamoten Johan Fischerström delar med sig av sina livs- och yrkeserfarenheter från sin yrkesverksamma bana. Ledamoten Johan Fischerström Diverse
87 Genmäle Genmäle till Robert Dalsjös artikel "Ett småradikalt inlägg" i TiS nr 4/2015 författat av hedersledamöterna Claes Tornberg och Peter Nordbeck. Artikeln och genmälet har därefter behandlats på ett av sällskapets sammanträden (april 2016). Hedersledamöterna Claes Tornberg och Peter Nordbeck Strategi, operationer och taktik
90 Ledamotsnytt Den korresponderande ledamoten Professor John B. Hattendorf ges en beskrivning och då speciellt att han förärats en "Doctor of Letters (D.Litt.)" vid University of Oxford, England, för sina insatser. Daniel L. Kuester, US Naval War College Personal, utbildning och marinmedicin
93 Marinens våldsanvändning och rätten till liv enligt Europakonventionen En kommentar till Jens Lindborgs artikel i TiS nr 5 2015. Ledamoten Ove Bring Strategi, operationer och taktik
94 Landkänning: Kap Fuguei - Det rika och ädla hornet Taiwans nordspets beskrivs av ledamoten Torbjörn Dalnäs. Ledamoten Torbjörn Dalnäs Sjöfart m.m.