N:r 1 / 2020

Ladda ned »

2020 års första nummer av Tidskrift i Sjöväsendet fokuserar på artificiell intelligens (AI), cyber och obemannade fartyg.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
2 Fabian och Eva Tamms stipendium Ansökningsförfarande för stipendiet anges. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
3 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
6 TiS Tävlingsskrifter Anvisningar för 2020 års tävlingsskrifter. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
8 TiS Gratulerar Se rubrik. Lars Wedin, TiS Redaktör Diverse
9 Ordföranden har ordet Se rubrik. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
10 Redaktörens spalt Numret presenteras. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
13 Hybridhot mot Sverige finns till havs I artiken redogör författaren för de hybridhot som finns till havs och ger exempel på vad de kan utgöras av och vad som behöver göras för att på ett aktivt och trovärdigt sätt möta dessa hot. Redaktör Patrik Oksanen Strategi, operationer och taktik
19 Konferens autonoma farkoster Innehåll och slutsatser efter konferensen "Towards unmanned ships and aircraft" som arrangerades av de två franska akademierna "Académie de marine" och "Académie de l'air de l'espace" presenteras av TiS redaktör. Lars Wedin, TiS Redaktör Maritim Teknik
27 Legal aspects on remotely controlled vessels and COLREGS I artikeln redogörs för, och analyseras, de legala och juridiska aspekterna på obemannade fartyg. Professor emeritus Hugo Tiberg och Ledamoten Mattias Widlund Sjöfart m.m.
33 Betydelsen av Artificiell Intellligens för framtidens marina ledningssystem Begreppet AI analyseras och bryts ned med fokus på marina applikationer. I artikeln berörs bl.a. grader av autonomi, offensiva och defensiva system, AI ombord på obemannade plattformar, länkar, träning av AI mm. Ledamoten Evelina Hedskog Maritim Teknik
41 AI is on board I artikeln rekommenderar författaren vilka initiativ och åtgärder som behöver göras för att kunna utveckla AI för marina syften. Lieutenant de vaisseau Charles Guénois Maritim Teknik
45 Utvcklingen av cyber- och informationskrigföring i ett nationellt och internationellt perspektiv Artikeln syftar till att komplettera verksamheten inom cyberområdet med tänkbara kunskapsstrukturer, i syfte att utveckla området inom den marina sfären. Örlogskapten (RO) Håkan Hennning Strategi, operationer och taktik
53 Påverkansoperationer i fred, kris och krig Artikeln beskriver den moderna tidens påverkansoperationer med exempel och vad vi behöver göra för att kunna stå emot dessa. Ledamoten Mårten Granberg Strategi, operationer och taktik
59 Rapport från OpTech East Med Rapport från konferensen som anordnades av Littoral Operations Center vid US Naval Postgraduate School och Saab AB med fokus till situationen i Medelhavet. Ledamoten Peter Thomsson Strategi, operationer och taktik
63 Littoral Operations at the Crossroads Artikel från en workshop som genomfördes vid konferensen OpTech Med (se föregående artikel) som ytterligare fördjupar diskussionen kring "the Littorals". Edward Lundquist, Captain, US Navy (Ret.) Strategi, operationer och taktik
67 Om begreppsförvirring och rambegrepp - Kommentar till artikeln "Missförstår Sverige Sjöfartsskydd?" Artikeln kommenterar och utvecklar det resonemang som Johanna Hård af Segerstad förde i sin artikel i TiS 2/2019 kring kollisionen mellan det traditionella sjömilitära begreppet "sjöfartsskydd" och den svenska översättningen av SOLAS-konventionens "maritime security". Ledamoten Mattias Widlund Strategi, operationer och taktik
71 Sjuttio år och tre taktikreglementen senare Författaren, som var ansvarig för framtagandet av Taktikreglemente Flottan (TR FL) 1986, beskriver tankar och bakomliggande faktorer till det dåvarande reglementet och hur det kom att nyttjas på 80- och 90-talen i skenet av Ledamoten Niklas Wiklunds artikel från TiS 6/2019 med titeln "Svensk marintaktik - existerar det någon sådan?" Ledamoten Christer Hägg Strategi, operationer och taktik
77 Några synpunkter rörande marin taktik Artikeln beskriver hur upprinnelsen till arbetet med TRFL 86 skedde och hur taktiska diskussioner och utveckling bedrevs inom ramen för kustflottans verksamhet under tiden från 50-talet fram till tidigt 80-tal. Ledamoten Göran R. Wallén Strategi, operationer och taktik
81 Kommentarer till artiklarna av ledamöterna Hägg och Wallén Författaren, vars artikel från TiS 6/2019 inspirerade ledamöterna Hägg och Wallén att skriva sina artiklar, lämnar några ytterligare kommentarer. Ledamoten Niklas Wiklund Strategi, operationer och taktik
83 Med förstånd och styrka Tacktalet från det 248:e högtidssammanträdets middag återges i lätt anpassad version Hedersledamoten Micahel Zell Diverse
84 Bokanmälan: Mikael Nyman, "Operation Notvarp. Ubåtsjakten i Hårsfjärden", Notvarps förlag 2019 Se rubrik. Hedersledamoten Michael Zell Litteratur m.m.
87 Bokrecension över "Det Svenska Ubåtskriget" skriven av Ola Tunander Se rubrik. Ledamoten Per Andersson Litteratur m.m.
95 Book Reviews Böckerna "From Sun Tzu to Hyperwar: A strategic Encyclopedia" av Lars Wedin, "British Submarines in Two World Wars" av Norman Friedman, "Learning war: The Evolution of Fighting Doctrine in the US Navy 1898-45" av Trent Home samt "World Naval Review" med redaktör Conrad Waters, anmäls och recenseras kortfattat. Korresponderande ledamoten Peter Hore Strategi, operationer och taktik
98 News from the seas of China and Indo-Pcific region Se rubrik. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »