N:r 1 / 2021

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets första nummer under Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileumsår. I detta nummer ges Vetenskapsgren I; Strategi, operationer och taktik ett stort utrymme där bl.a. samtliga marinens förbandschefer ger sin syn på framtiden.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
3 Meddelanden från KÖMS Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
6 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Inbjudan samt bestämmelser för KÖMS tävlingsskrifter. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
7 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
8 Redaktörens spalt TiS Nr 1 2021 presenteras av redaktören. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
11 Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-års jubileum Jubileumsåret med ingående programpunkter presenteras. Ledamoten Per-Anders Emilson Diverse
17 Sjöfartsskydd – de sista sjömilen. Hur kan Marinen skydda vår strategiska import till kajen? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Fredrik Herlitz inträdesanförande beskriver Marinens uppgifter inom sjöfartsskydd samt resonerar kring vad som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska ske. I artikeln beskrivs den aktuella hotbilden samt dagens marina förmåga samt vad som kan göras för att stärka denna inför framtiden. Ledamoten Peter Herlitz Strategi, operationer och taktik
29 Väl fungerande sjötransporter avgörande för Sveriges förmåga att möta kriser och konflikter – möjliga åtgärder för en stärkt handelsflotta Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Hermanssons inträdesanförande beskriver och argumenterar kring behov av fungerande sjötransporter för att Sverige ska kunna hantera konflikter och kriser. Han presenterar också ett antal åtgärder över vad som kan, och bör, göras för att stärka denna förmåga. Ledamoten Anders Hermansson Sjöfart m.m.
37 Vetenskapsgren I, Strategi, operationer och taktik Specialavsnitt med anledning av KÖMS 250-årsjubileum på sidavsittet 37-95 Se respektive artikel Strategi, operationer och taktik
38 Nya rorsmän i vetenskapsgren I Specialavsnittet och ledningen av Vetenskapsgren I inom KÖMS presenteras. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
40 Försvarsbeslutet 2020 och dess innebörd för marinens förband Marinens nuvarande förbandschefer resonerar kring det nyligen fattade försvarsbeslutet och om de åtgärder som nu skall göras för att verkställa detsamma. Ledamöterna Fredrik Palmquist, Fredrik Lindén, Per Edling, Jon Wikingsson, Patrik Gardesten, Håkan Nilsson samt kommendörerna Fredrik Edwardson och Jonas Källestedt Strategi, operationer och taktik
78 En titt bortom horisonten avseende den svenska marina försvarsförmågan I denna artikel ger genomför två av vetenskapsgrenens ledamöter en framtidsspaning kring vilka marina förmågor som bedöms krävas 2035 i skenet av säkerhetspolitisk och teknisk utveckling. Slutsatserna inkluderar att vi behöver ägna mer kraft åt autonomi (inkl effekterna av AI) i såväl sensor- som vapensystem, ett ökat behov av sjörörliga plattformar, stärkt omvärldsuppfattning, förmåga att verka på djupet med vapensystem och också hitta rätt balans mellan fast anställd personal och pliktpersonal. Ledamöterna Fredrik Palmquist och Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
91 Taktik i praktiken Den marina taktikutvecklingen har under senare år debatterats, inte minst i TiS. I denna avslutande artikel inom vetenskapsgren I "specialavsnitt", granskar och resonerar två av ledamöterna det egentliga läget avseende taktikutvecklingen och hur den tillämpas på de marina förbanden idag. Ledamöterna Peter Thomsson och Niklas Wiklund Strategi, operationer och taktik
97 The French model of the Coast Guard Function Den franske konteramiralen Jean-François Quérat, är sedan 2019 är ställföreträdare till "Secretary General for the Sea (SGMer), en position som lyder under den franske premiärministern. SGMer har ansvaret för koordination av all fransk statlig aktivitet till sjöss. I artikeln beskriver författaren hur den franska kustbevakningsfunktionen är uppbyggd och organiserad. Rear Admiral Jean-François Quérat Strategi, operationer och taktik
102 Erfarenheter och äldre idéer behöver inte vara fel Dick Börjesson, som var chef för marinen (CM) åren 1990-94 pekar på att de argument som gällde under hans CM-tid för marinens förmågor, såväl i lägre konfliktnivåer som i högre, äger stor relevans och giltighet även i dagens situation när försvaret ska växa. Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
105 Navigatorisk krigföring - en översikt Begreppet "Navigatorisk krigföring" syftar bl.a. till påverkan av informationen från GNSS-system (Global Navigation Satellite System), exempelvis GPS. Påverkan kan ske dels genom störning (jamming) eller vilseledning (spoofing) av positions- och/eller tidssignaler. Begreppet är relativt sett lite diskuterat i Sverige men erbjuder såväl svårigheter som möjligheter i utvecklingen av vår framtida förmåga. Artikeln ger en översikt över området. Fänrik Patric Martinsson Strategi, operationer och taktik
109 Från Hormuz till Bab el Mandeb Artikeln, som har underrrubriken "Något om UAE:s maritima strategi" ger en bred såväl som djup bild av Förenade Arabemiratens försvarsuppbyggnad och maritima strategi. UAE är världens sjunde största oljeproducent, och samtidigt strategiskt positionerat vid Persiska vikens utlopp till Indiska oceanen genom Hormuzsundet. Ledamoten Henrik Landerholm Strategi, operationer och taktik
123 En befullmäktigad specialistofficer – vägen till fördjupad interoperabilitet Författaren inleder med att peka på behovet av utveckling för en stärkt marin och vad som krävs för att detta ska kunna uppnås. En av de viktigare komponenterna för att detta ska lyckas är att utvecklingen av dagens trebefälssystem fortsätter och att kraft läggs på att få rollspelet (ansvar och uppgifter) mellan specialistofficerare och officerare att bli så bra som det är möjligt. Inom NATO används begreppet "Empowering NCO's" som ett samlingsnamn på motsvarande arbete. Förvaltare Mikael Hultzén Bank Personal, utbildning och marinmedicin
127 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
136 Replik till Patrik Hulterström Replikskifte inom debatten kring marin taktik. Ledamoten Niklas Wiklund Strategi, operationer och taktik
138 Book Reviews Aktuell marinlitteratur recenseras. Ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
142 Bokanmälan av ”Amiral. Du Sel et des étoiles.” Amiral Alain Coldefys memoar anmäls av TiS redaktör Lars Wedin. Lars Wedin, TiS redaktör Strategi, operationer och taktik