N:r 1 / 2023

Ladda ned »

2023 års första nummer av TiS.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Årgångssida Enl trad. - Diverse
3 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Anders Johnson, KÖMS Sekreterare Protokoll
7 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Inbjudan till tävlingsskrifter för år 2023 Anders Johnson, KÖMS Sekreterare Diverse
8 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
10 Redaktörens spalt TiS Nr 1 presenteras av tidskriftens redaktör. Bo Rask, TiS Redaktör Litteratur m.m.
14 Element i en svensk marin strategi efter anslutning till Nato Författaren visar hur det svenska medlemskapet i Nato bör leda till ett paradigmskifte. I stället för att invänta en invasion över landgräns eller kust skall vi nu aktivt kunna delta i försvaret av alliansen – i första hand i vår egen region, den nordisk – baltiska. Under det kalla kriget följde Sverige en strategi byggd på Sea Denial. Detta var inte tillräckligt och är definitivt inte tillräckligt när Sverige – och vår partner Finland – nu blir medlemmar i Nato. I stället bör Sverige agera för att Nato strävar efter Sea Control – Herravälde till Sjöss – i Östersjön och dess tillfartsleder. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
35 En uppdatering av projektet ”En svensk marin i Nato” Artikeln beskriver arbetet inom projektet och vilka aktiviteter som genomförts sedan föregående avrapportering, bl.a. det seminarium som genomfördes den 23 januari i Karlskrona. Ledamöterna Per Edling och Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
41 Replik – Ytterligare perspektiv på ”En svensk marin i NATO” Örlogskaptenerna Fornelius Hecker och Eklund replikerar på den artikel som var införd i TiS Nr 5/2022. Debattörerna menar att
analysen i högre grad måste springa ur och ha nuvarande svensk marin förmåga som utgångspunkt. De pekar på tre faktorer som dimensionerande. 1. Rysslands angrepp på Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget, 2. De nu stora satsningarna på försvaret och 3. Försvarsmaktens arv med begränsade erfarenheter av tillväxt, såväl materiellt som personellt.
Örlogskaptenerna Anders Fornelus Hecker & Daniel Eklund Strategi, operationer och taktik
46 Några kommentarer till Eklunds och Heckers replik Edling och Hesselman välkomnar repliken och det positiva att fler ger sig in i den marina debatten. Deras slutsats är dock fortsatt att de kommande ytstridsfartygen behöver ha en oceangående förmåga men att detta inte innebär att de enbart ska lösa de uppgifter som fregatter brukar lösa i blue water warfare. De kan lika gärna lösa de uppgifter som korvetter ska lösa i multi-domain operations i littoral warfare. Ledamöterna Per Edling och Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
49 Fabian och Ewa Tamms stipendium Se rubrik - Diverse
51 Kampen om informationen – att möta informationspåverkan I artikeln ger författaren en grundlig genomgång av metoder och arbetssätt inom informationskrigföringen och pekar också på vad som kan och bör göras för att såväl bemästra hotet från olika antagonister men också att utnyttja de möjligheter inom området som finns för egen del. Örlogskapten (RO) Carl Wachtmeister Strategi, operationer och taktik
63 Telekrig mot små UAS – utvecklingen i Ukraina och lärdomar för svenska marinen Artikeln redovisar vad som framkommit från öppna källor över hur Ukraina och Ryssland har använt obemannade flygande system (UAS = Unmanned Aerial Systems) i det pågående kriget. Vidare lämnar idéer över vad den svenska marinen kan dra för lärdomar av detta. Förvaltare Magnus Thylin Strategi, operationer och taktik
63 Sverige i EU och NATO – behov av strategier för försvarsindustrisamarbeten Författaren argumenterar för det tydliga behovet av en tydlig försvarsmaterielstrategi som det kommande NATO-medlemskapet i kombination med det redan befintliga EU-medlemskapet innebär. Behovet tydliggörs genom praktiska exempel på där Sverige valt att ställa sig vid sidan av vissa samarbeten, trots att de borde vara intressanta såväl för försvarsindustrin som för Försvarsmakten. Hedersledamoten Bo Rask Maritim Teknik
84 Gamla erfarenheter i en ny tid Dick Börjesson argumenterar för att NATO har stående styrkor men att varje land har sin egen militära och civila organisation att förvalta och utveckla. Som ett resultat av detta Östersjön vara huvudfokus och den lätta flottan vara framtidens koncept för den svenska marinen liksom försvaret av våra hamnar och skärgårdar längs vår långa kust. Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
87 The Littoral OpTech Baltic Sea 2022 Referat från seminariet Littoral OpTech Baltic Sea 2022 som hölls på den finska sjökrigsskolan på ön Suomenlinna utanför Helsingfors. Captain (Ret. USN) Edward Lundquist Strategi, operationer och taktik
91 Den glömda flanken? Ryske storamiralen Sergej Gorsjkovs syn på Östersjön Artikeln redovisar en exposé över konflikter i Östersjöområdet och presenterar en bild av hur den ryske storamiralen Gorsjkov uppfattade Östersjömarinens uppgift i området. Kommendörkapten (RO) Shahin Olesén Eghraghi Strategi, operationer och taktik
99 Med Blå ögon – En krönika om Sveriges säkerhetspolitik det senaste seklet sedd från ett mera marint perspektiv Artikeln är den avslutande delen i en uppsats som i sin helhet återfinns i Sjöhistorisk årsbok 2022-23. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
105 Obituary for Rear-Admiral Richard Cobbold, Corresponding fellow of the Royal Swedish Society of Naval Sciences Minnesteckning över konteramiral Richard Cobbold (Royal Navy) som var korresponderande ledamot av KÖMS. Korresponderande ledamoten Peter Hore Minnesteckningar