N:r 1, Årg 1, utg 1835

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets allra första nummer låg färdigt i tryck vid 1835 års högtidssammanträde. Det återges här i skannad version. Omslaget är av samma snitt som det första numret men då inga originalomslag finns tillgängliga har ett omslag från samma tid "anpassats".

Mycket nöje!

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Anmärkningar vid de olika methoderne för kanoners rigtande om skeppsbord Artikeln argumenterar för vikten av adekvata riktningsinstrument och system samt beskriver en rad av dessa samt hur de används av skilda flottor.
E. Vapenteknik
28 Kapiten Marshalls kanon-lavetter En beskrivning av den lavett som utvecklats av den engelska kaptenen Marshall för bruk ombord och som även införts ombord på svenska fartyg efter vissa ytterligare förbättringar.
Kaptenen vid Royal Navy Marshall Vapenteknik
37 Kongl. Örlogsmanna-sällskapet i Carlskrona Utdrag ur tal hållet vid KÖMS 50-årsjubileum 1821
KÖMS Diverse
47 Rorgängarens visa Visa efter engelsk förlaga.
KÖMS Diverse
48 Hvarjehanda Notiser och anteckningar från när och fjärran.
KÖMS Diverse
54 Utdrag ur rikets ständers fastställda riks-stat för år 1835 och följande åren till nästa riksdag Marinens del av krigsmaktens budget år 1835-1836.
x Diverse
56 Officiella stadganden Direktiv till/inom marinen för året.
x Diverse
58 Förändringar inom Kongl. Maj:ts flotta, sedan 1835 års början Personalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
x Personal
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »