N:r 1 / 1837

Ladda ned »

Första numret i TiS andra årgång (1837) med argumentation kring behov av en fyrplats på Utklippan, båtsmansindelningen samt analyser och förslag för att minska förlisningar till sjöss mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
1 Tankar öfver nödvändighten af fyrar på Utklipporne Artikel som argumenterar för uppbyggnaden av en bemannad fyrplats på Utklippan.
J.M. Sjöfart m.m.
13 Till utgifvaren av Tidskrift i Sjöväsendet Replik från KÖMS ordförande på insändaren i TiS nr 4 kring "Tankar om Skandinaviens Sjö-försvar".
A.G. Strategi, operationer och taktik
23 Om indelte och roterande båtsmän, i anledning af "Tankar om Skandinaviens Sjö-försvar" , 3 häftet av Tidskrift i Sjöväsendet Artikel som argumenterar för ett behållande av båtsmansindelningen i svenska flottan.
G. Personal, utbildning och marinmedicin
33 Utlåtande af den, för undersökning rörande skeppsbrotten i England, nedsatta kommité, måndagen den 15 augusti 1836 Artikel översatt från "The Nautical Magasins" oktobernummer 1836. Artikeln innehåller en analys av orsaker till skeppsbrott samt förslag på vad som bör göras åt dessa orsaker.
J.S. Buckingham Sjöfart m.m.
57 Utdrag af ett anförande, uppläst i K.Ö.S. Den 24 mars 1836. Artikel som i affekt går i svaromål kring en i Kungl.Krigsvetenskapsakademiens handlingar publicerad artikel med rubriken "Utdrag ur en Svensk sjö-officers anteckningar".
C.F.L. Strategi, operationer och taktik
62 Förändringar inom Kongl. Maj:ts flotta Personalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
x Personal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »