N:r 2 / 1837

Ladda ned »

Andra numret av TiS från 1837 med en längre artikel kring läget i Franska, Brittiska och Svenska flottorna, en artikel kring kommande reglemente för den allmänna tjänsten ombord på flottans fartyg mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
65 Föredragandens för sjöhistoria och taktik årsberättelse i Kongl. Örlogsmannasällskapet den 24 november 1836 En omfattande genomlysning av läget inom Englands, Frankrikes och Sveriges flottor med tillhörande funktioner såsom skeppsbyggnad mm.
C. Nordenskjöld Strategi, operationer och taktik
94 Biografi Biografi över Carl Henrik Ekholm, senare Carl Henrik af Trolle.
x Personal, utbildning och marinmedicin
105 Om den dagliga tjensten, ombord i örlogsfartyg En beskrivning av skälen bakom, samt innehållet i, det nya reglementet för tjänsten ombord som ligger för fastställande (analogt senare års utgåvor av ISF:AF)
L. Strategi, operationer och taktik
115 Hvarjehanda Kort notis om det brittiska ångfartyget "Unions" som sprungit i luften efter en explosion i pannan.
x Diverse
116 Officiella stadganden Direktiv till/inom marinen för året.
x Diverse
123 Förändringar inom Kongl. Maj:ts Flotta Personalmeddelanden (befordringar, avgångar, dödsfall mm).
x Personal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »