N:r 2 / 1975

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 1975

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
56 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm
Bo Granath, KÖMS Sekreterare protokoll
57 Säkerhets- och försvarspolitiska följder av utökat svenskt trerritorialhav Artikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Ledamoten Göte Blom strategi
61 Operativa följder av utökat svenskt sjöterritorium Artikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Hedersledamoten Rolf Rheborg strategi
65 Om ett eventuellt 12-milsbeslut Artikel från sammanträde den 11 februari 1975 inom temat "Marina problem vid en eventuell utflyttning av territorialgränsen och en eventuell svensk exploatering av naturtillgångarna på kontinentalsockeln".
Ledamoten Jan Prawitz strategi
68 Caracaskonferensen - slutet på havens frihet Utdrag ur årsberättelse för verksamhetsåret 1973-74 inom vetenskapsgrenen "Strategi, taktik och sambandstjänst"
Ledamoten Cay Holmberg strategi
82 Minjakt i Brofjorden 1973-1974 Beskrivning av arbetet med att röja leden in i Brofjorden inför bygget av SCANRAF.
Ledamoten Wilhelm Carlstedt strategi
94 Förbandsledning - erfarenheter och synpunkter Erfarenheter från chefskap från Norrlands kustartilleriförsvar och Härnösands kustartillerikår.
Ledamoten Jan Beckman personal
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »