n:r 2 / 2011

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets andra nummer under 2011

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
97Meddelanden från KÖMSProtokoll från möten m.m.Bo Rask, KÖMS sekreterareprotokoll
99Redaktörens spaltPresentation av numret mm.Thomas E. Engevall, TiS Redaktördiverse
101Sjöröveriet fortsätterI artikeln, som är skriven av verkställande direktören för rederiet Höegh Autoliners, Carl-Johan Hagman, beskrivs piratsituationen i den Indiska oceanen/Adenviken ur en skeppsredares perspektiv. Författaren påvisar den synnerligt höga personliga belastningen det innebär att segla på handelssjöfart genom dessa områden samt de dilemman som rederierna ställs inför när det gäller att ta hand om och skydda sin personal. Carl-Johan Hagman argumenterar vidare för att Sverige, tillsammans med andra nationer, skulle ta krafttag och undanröja problemet utanför Somalia. En mer permanent basering av svenska sjöstridskrafter i området utgör en byggsten i en sådan lösning som bör komma till stånd.Ledamoten Carl-Johan Hagmanstrategi
107Operation ATALANTA ur ett helikopterperspektivArtikeln beskriver utmaningarna och arbetet med att sätta upp och operera helikopterenheten (bestående av två Hkp15 med personal) inom ramen för det svenska bidraget under 2010 till operation Atalanta. Författaren, som själv ansvarade för att sätta upp och även leda helikopterenheten på plats i området, redogör på ett personligt sätt för hur alla krafter, mot till synes omöjliga odds, klarade av de multipla utmaningar som fanns, hur de övervanns samt hur de svenska helikoptrarna väl på plats i området tillhörde de helikopterenheter med allra högst tillgänglighet.Överstelöjtnant Robert Karjelstrategi
115Marin sjukvård - utveckling under internationella insatseI artikeln, som utgör den skriftliga versionen av årsberättelse för 2011 inom Vetenskapsgrenen V, Humanteknik och underhållstjänst (navalmedicin) beskrivs hur de internationella insatserna under 2000-talet, framför allt ML01/02 utanför Libanon och ME01 och ME02 i Adenviken med tillhörande vatten, radikalt har ändrat förutsättningarna för marin sjukvård. De marina enheterna har försetts med kirurgisk- och intensivvårdskompetens i klass med svenska akutsjukhus. Den senaste utvecklingen har inneburit att såväl brister som styrkor kommit i dagern och en fortsatt utveckling av den marina sjukvärden krävs. Föreliggande årsberättelse pekar på vilken utveckling som skett och på ett antal av de viktigare åtgärderna som krävs framgent.Ledamoten Christer Svensénhumanteknik: Humanteknik och underhållstjänst
129Återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmågaArtikeln, som är den skriftliga versionen av Magnus Westerlunds inträdesanförande, redogör för återuppbyggnaden av sjöoperativ helikopterförmåga inom Försvarsmakten. Författaren tar sin utgångspunkt i de tre av sju typinsatser för helikopterflottiljen som har kopplingar till den maritima arenan (territoriell integritet, nationellt försvar samt internationell sjöstyrkeinsats). Vidare beskrivs de bägge helikoptertyper (Hkp15 samt Hkp14) som avses ges sjöoperativa roller samt hur dessa skall utvecklas inom ramen för helikopterflottiljens verksamhet samt i övning och insatser med marina förband. Författaren beskriver läget vad avser kompetensförsörjningsfrågor samt sin syn på kommande utveckling och även hur denna skulle kunna nå så långt som möjligt.Ledamoten Magnus Westerlundstrategi
137Forskningsprojektet Försvarset och det alla Kriget (FoKK)Artikeln beskriver forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget som bedrivs i samarbete mellan Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögs-kolan. Projektet behandlar tidsperioden från 1942 till 1992 års försvarsbeslut.Hedersledamoten Herman Fältströmstrategi
149US Navy och US Marine Corps - Herravälde till sjössArtikeln tecknar de stora dragen av amerikansk marin förmågeutveckling och de stora utmaningar, men även de möjligheter som finns till hands, för den amerikanska flottan och marinkåren. Områden som resurser, förmågor, kapaciteter samt infrastruktur beskrivs. Författaren är svensk marinattaché i USA.Ledamoten Hans Granlundstrategi
157Omvärldsutveckling - Alternativa handlingsvägar för utveckling av systemen som opererar i sjöarenan, del 1 (3)Artikeln är del ett av tre av en utvecklad variant av Evorn Mårtenssons inträdesanförande. Syftet med anförandet är att lyfta fram behov av ställningstagande kring omvärldsrelaterade krav på anpassning av försvarsmaktens system som opererar i sjöarenan under, på och över havsytan samt i kustzon. Målbilden är cirka 2025 och i ett livscykelperspektiv där bortom.Ledamoten Evorn Mårtenssonstrategi
171Svensk Maritim SamordingKungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) och Kungl. Krigsvetenskapsakademiens (KKrVA) avdelning II (Sjökrigsvetenskap) har under en lång rad av år argumenterat för en ökad samordning på den maritima arenan. I samband med detta har även KÖMS och KKrVA gemensamt tillskrivit den politiska nivån under rubriken ”Den maritima utmaningen”. Artikeln utgörs av den gemensamma skrivelsen en av KKrVA genomförd studie i frågan.KÖMS och KKrVAstrategi
182Sjöblindhet -ett hot mot vårt samhälles säkerhetDebattartikel kring behovet av ökad kunskap och kompetens kring de marina och maritima frågorna.Ledamoten Magnus Haglunddebatt
185Att hålla tungan i rätt munDebattartikel i ubåtsfråganLedamoten Göran R. Walléndebatt
189BokanmälanBoken "Ytspänning" från projektet FoKK samt Mikael Holmströms bok "Den dolda alliansen" presenteras.-litteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »