N:r 2 / 2012

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS 2012 med artiklar kring biblioteket, kostnadseffektivt nyttjande avmarinens kvalificerade eneter m.m. I en bokanmälan ges också förklaringen till begreppet "kavajhytt".

SidaRubrikResuméFörfattareÄmnesområde
99Meddelande från KÖMSProtokoll m.m.Bo Rask, KÖMS SekreterareProtokoll
103Redaktörens spaltLedareThomas Engevall, TiS RedaktörLedare
105Ett kostnadseffektivt nyttjande av marinens kvalificerade enheterI artikeln, som är den skriftliga versionen Fredrik Norrbys inträdesanförande, presenteras och argumenteras för hur den operativa uteffekten av marinens kvalificerade enheter, korvetter och ubåtar, skulle kunna ökas betydligt med ett ökat antal besättningar per tillgängligt fartyg.Ledamoten Fredrik NorrbyStrategi, operationer och taktik
112Försvarsmaktens omstrukturering - ett nytt personalförsörjningssystemArtikeln utgör årsberättelse för 2012 inom Vetenskapsgren II, Personal, Utbildning och Organisation. I artikeln redogörs för hur den pågående omstruktureringen av Försvarsmakten på-verkar marinen. Vidare beskrivs den marina kompetensförsörjningsutredning som genomförts samt aktuell befattningsstruktur i marinen och kortfattat det arbete som nu väntar med att bemanna organisationen.Ledamoten Per-Ola JohanssonPersonal, utbildning och marinmedicin
117Stig H:son-Ericsons marina tänkande - ett sätt att förstå dagens strategiska problem?Artikeln, som är den skriftliga versionen av Per Edlings inträdesanförande, bygger på den masteruppsats ”La pensée de l´amiral Stig H:son Ericson” som författaren skrivit vid Ecole practique des hautes études i Frankrike 2011. I artikeln beskrivs amiralen Stig H:son Ericson, hans tid och hans marina tänkande och hur detta utvecklades under åren och under Ericsons tid som marinchef. Avslutningsvis görs en jämförelse med H:son Ericsons tänkande och dagens kinesiska marina strategi som uppvisar mycket stora likheter.Ledamoten Per EdlingStrategi, operationer och taktik
127Teknikens påverkan på taktikutvecklingen inom de marina stridskrafternaArtikeln är en för TiS anpassad version av den D-uppsats som Öhrn skrivit vid Försvarshögs-kolan och som belönades med Kungl. Örlogsmannasällskapets hedersomnämnande 2011. I sin artikel framför Öhrn fyra grundläggande hypoteser kring teknik- och taktikutveckling. Därefter analyserar han hur väl dessa stämmer på införandet av stridsbåtssystemet och korvetter av Visbyklass.Kommendörkapten Erik ÖhrnStrategi, operationer och taktik
137Några kommentarer till Mikael Holmströms bok «Den dolda alliansen»I artikeln beskriver Göran R. Wallén Holmströms bok översiktligt. Wallén lämnar därefter ett ett antal kommentarer till Mikael Holmströms bok och påtalar ett antal områden där han (Wallén) anser att Holmström missförstått det studerade underlaget eller dragit felaktiga slutsatser av egentliga förhållanden eller förlopp.Ledamoten Göran R. WallénStrategi, operationer och taktik
153Reservofficer i insats - några erfarenheterFörfattaren som är örlogskapten i Flottans reserv arbetar på Saab med företagsförvärv och har tidigare arbetat i finansbranschen. Utgående från sina egna erfarenheter argumenterar han för ett ökat och framförallt, förbättrat, utnyttjande av reservofficerare i dagens och morgondagens marin. Peter Thomsson utbildades till reservofficer under 90-talet och tjänstgjorde som artilleriofficer på robotbåt. Efter ett antal år i ”reservofficersmässig dvala” anmälde han sig som frivillig att arbeta som underrättelseofficer inom området IED (improvised explosive devices) 2008 och tjänstgjorde efter kompletteringsutbildning i ISAF-styrkan i Afghanistan. Han har därefter tjänstgjort i operation ATALANTA, först på operationshögkvarteret (OHQ) i Northwood, UK, och därefter inom den svenskledda sjögående staben (FHQ) ombord på HMS Carlskrona.Örlogskapten Peter ThomssonPersonal, utbildning och marinmedicin
159Varför proriteras aldrig marinens materielbehov?I artikeln argumenterar Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare för att det är hög tid för Försvarsmakten och för statsmakterna att prioritera marinens materiella behov och då främst avseende fartyg, båtar samt vissa kritiska delsystem.Ledamoten Bo Rask, KÖMS sekreterare.Strategi, operationer och taktik
167KÖMS bibliotek och samlingar som resurs för militärvetenskaplig och maritim forskning på 2000-taletArtikel beskriver historiken kring KÖMS bibliotek samt den utveckling som skett under senare år med en tydlig ambition att utveckla biblioteket till ett forskningsbibliotek.Ledamoten Bo Wranker & Fil mag Lisbeth ThorsénLitteratur m.m.
177Noen ekstriverte refleksjoner rundt boken: "Fra Grötvär till Ghormach Kystjeger-kommandoen" av Roy AndersenI artikeln redogörs för innehållet i nämnd bok samt för hur de slutsatser som kan dras av detta kan appliceras på den svenska och norska försvaren.Korrespondeande ledamoten Tor Egil WalterLitteratur m.m.
185Fler idéer behövsDebattartikel om utformning av det framtida försvaret.Ledsamoten Lars G. PerssonDebatt
187Taktikreglemente för Marinstridskrafterna TRM 1(A), replik med anledning av debattinläggReplik till debattinlägg om TRM.Ledamoten Göran R. WallénDebatt
191BokanmälanBokanmälan av böckerna "Kunde de mer än oss" och "Sjöofficer i i nytt millenium". I den senare förklaras begreppet kavajhytt.Ledamöterna Nordström och EllsénLitteratur m.m.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »