N:r 2 / 2015

Ladda ned »

Andra utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet 2015 med artiklar kring sjöfart, sjöfartsskydd, sjöminröjningsförmåga, debatt mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
101 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
106 Ordföranden har ordet KÖMS ordförande Michael Zells ledare. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
109 Redaktörens spalt Redaktörens presentation av det aktuella numret av TiS. Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
111 Sveriges sjöfartsberoende - var är skyddsresurserna? Artikeln, vilken även utgivits som särtryck inför Almedalsveckan 2015, pekar på Sveriges beroende av sjöfarten samt att det krävs utökade och dedikerade resurser för att kunna skydda och säkra denna sjöfart såväl i fred som i orostider. Ledamoten Bo Rask Sjöfart m.m.
121 Sjöminröjningsförmåga - En strategisk resurs för ett sårbart samhälle Artikeln, som är den skriftliga versionen av Anders Widéns inträdesanförande i KÖMS, kopplar behov av, och förutsättningar för, Sveriges minröjningsförmåga till behovet av resurser för att skydda sjöfart samt möjliggöra ett effektivt nyttjande av marinen i övrigt. Ledamoten Anders Widén Strategi, operationer och taktik
133 Growing Maritime Power: The Case of Indonesia. Lessons for Everyone? Artikeln, som är den skriftliga versionen av professor Geoffrey Tills inträdesanförande i KÖMS, beskriver den marina/maritima utvecklingen i Indonesien och jämför den med utvecklingen i västeuropeiska länder, bland annat Sverige. Likheterna och de grundläggande förutsättningarna är fler än skillnaderna. Ledamoten Geoffrey Till Strategi, operationer och taktik
145 Referat I artikeln refereras den diskussionsafton som genomfördes i Kungl. Örlogsmannasällskapets regi onsdagen den 3 juni kring den försvarspolitiska överenskommelsen. Ledamöterna Patrik Selling och Stefan Larsson Strategi, operationer och taktik
151 Riskanalys inom fartygsskydd - en analysstrategi för bättre beslutsunderlag Artikeln är en för TiS utarbetad sammanfattning av Hans Liwångs doktorsavhandling, vilken framlades på Chalmers Tekniska Högskola, instituationen för sjöfart och marin teknik i mars 2015. Teknologie doktor Hans Liwång Maritim Teknik
169 Académie de marine - Frankrikes Örlogsmannasällskap Ledamoten Lars Wedin, som även är ledamot av den franska "Académie de marine", som en av tolv "icke fransmän", beskriver den franska akademiens historia och arbetssätt. Ledamoten Lars Wedin Diverse
175 Historien om RMS Lusitanias undergång - en kort återblick I artikeln ges en återblick av den tyska sänkningen av RMS Lusitania för 100 år sedan. Artikeln innehåller även ett resonemang kring huruvida Lusitania kunde anses vara ett legitimt mål. Ambassadör Henrik Amnéus Strategi, operationer och taktik
183 Kommentar till inlägg från Jerker Widén Jerker Widéns inlägg från TiS nr 2/2014 kommenteras och sättet för Försvarshögskolans akademisering ifrågasätts i en debattartikel. Överstelöjtnant & tekn. dr. Arne Norlander samt Reservofficer och fil.dr. Karl Ydén Personal, utbildning och marinmedicin
186 Bokanmälan Boken "Hervé Coutau-Bégarie, 1956-2012. L'homme,l'historien, le stratégiste" anmäls av ledamoten Lars Wedin. Coutau-Bégarie var korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och en av de ledande marina/maritima strategiska tänkarna i modern tid. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
188 Frågeställningar 1.sergeant Ludwig Naess, som tjänstgör vid 3.sjöstridsflottiljen, argumenterar för behovet av en tydligare och bättre rekrytering och utveckling av sjömän och specialistofficerare i marinen. 1.sergeant Ludwig Naess Personal, utbildning och marinmedicin
191 Vår säkerhetspolitiska vilsenhet I debattartikeln argumenteras för en förändrad och utvecklad säkerhetspolitisk hållning i Sverige. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »