N:r 2 / 2016

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS från 2016.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
97 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
102 Ordföranden har ordet Ledare av KÖMS ordförande Michel Zell. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
104 Hans Majestät Konungen 70 år Kortfattad beskrivning av föreställningen "En afton om Östersjön - Hoppfullhet och hot" som arrangerades av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Dramatiska Teatern, Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt Kungl. Skogs & Lantbruksakademien den 25 april med anledning av HMK 70-årsdag senare samma vecka. - Diverse
107 Redakörens spalt TiS nr 2 presenteras av redaktören. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
109 Försvarsförmåga på villovägar Artikel är den skriftliga versionen av Niklas Wiklunds inträdesanförande (avhölls den 19 april 2016) i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Wiklund beskriver i sin artikel fem områden som i olika grad har påverkat vår försvarsförmåga; reduceringar genom försvarsbeslut, internationaliseringen, politiskt förhållningssätt till försvarsfrågan, det militära budskapet och militära utvecklingsprojekt. Avslutningsvis lämnar Wiklund sina tydliga rekommendationer för framtiden inom dessa fem områden. Ledamoten Niklas Wiklund Strategi, operationer och taktik
121 Christopher Falkengréen - Kungliga Örlogsmannasällskapets förste ordinarie ledamot och hederspreses. Vem var han egentligen? En omfattade presentation av KÖMS ledamot med invalsnummer 1. Detta är en premiär då Falkengréen märkligt nog aldrig tidigare i TiS historia presenterats på ett mer heltäckande sätt. Ledamoten Gustaf von Hofsten Minnesteckningar
130 Riskanalys för att fatta bättre beslut Sammanafttning av vetenskapsgren III seminarium med samma namn, vilket genomfördes den 18 maj 2016. Seminariet fokuserade metoder för riskhantering och riskvärdering i syfte att finna arbetsformer som rätt kan balansera riskarbetet för att nå maximal operativ effekt och förmåga. Ledmoten Mats Elofsson, Överstelöjtnant Fredrik Johansson, Civilingenjör Björn Forsman & Teknologie Doktor Hans Liwång Maritim Teknik
143 A portrait of a naval hero Amiral James de Saumarez (1757-1836), en välkänd brittisk sjöhjälte, omfattande samröre med Sverige återges av ledamoten Christer Hägg samt av Lord Eric de Saumarez (7th baron de Saumarez). Den senare är ättling till Amiral Saumarez i rakt nedstigande led. Ledamoten Christer Hägg & Lord Eric de Saumarez Strategi, operationer och taktik
151 Statesmen and Sea Power - Reflections on Aspects of Admiral Sir Herbert Richmond´s Thinking Tidigare opublicerad artikel som utgjorde inledningsanförandet vid seminariet "Statesmen and Sea Power",arrangerat av "Institute of Historical research" i Storbritannien under 2015. Korresponderande ledamoten John B. Hattendorf Strategi, operationer och taktik
165 Verksamheten i stort under 2015 inom VSG IV Årsberättelse för Vetenskapsgren IV - "Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet". Ledamoten Sten Göthberg Sjöfart m.m.
169 Littoral OpTech - East Seminariet "Litoral OpTech - East", vilket arrangerades i december 2015 i Japan av US Naval Postgraduate School (Littoral operations Center), Saab, Office of Naval Research (Global) och Japanska Marinen återges av ledamoten Mårten Granberg. Motsvarande seminarium "OpTech-West" hade KÖMS som medarrangör hösten 2014. Ledamoten Mårten Granberg Strategi, operationer och taktik
183 Elektromagnetisk tröskeleffekt - en förmåga i skuggorna Komponenter och metoder för att skapa tröskeleffekt genom elektromagnetiska åtgärder beskrivs av förvaltare Håkan Lindberg, vilken tidigare belönats med KÖMS silvermedalj för sina insatser för akademien. Förvaltare Håkan Lindberg Strategi, operationer och taktik
187 Ökad operativ effekt med kontinuerliga utvärdringar och erfarenhetsseminarier Moderna metoder för utvärderingar och erfarenhetsuppbyggnad, vilka används idag i den svenska marinen, presenteras. Civilingenjör Henrik Kriisa Strategi, operationer och taktik