N:r 2 / 2017

Ladda ned »

2017 års andra utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet. Årgången är den 180:e i tidningens historia.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
97 Meddelande Mötesprotokoll m.m. Diverse
102 Ordföranden har ordet: Om Norge kan - varför kan inte Sverige? Ledare: Norge kan anpassa sitt försvar till nya omständigheter; men inte Sverige! Varför? Michael Zell Ledare
Strategi, operationer och taktik
104 Redaktörens spalt: Inför marinkonferensen Presentation av tidningens innehåll Lars Wedin Ledare
106 Vet det svenska folket om det här? Vikten av försvarsdebatt Gustaf von Hofsten Debatt
109 Marinen idag och i framtiden Marinchefen redogör för läget i Marinen och sina prioriteringar. Marina förband är tillgängliga och har en hög beredskap vilket bidrar till den tröskeleffekt som är stabiliserande, krisdämpande och krigsavhållande. Framtidens hot och risker kommer vara än mer mångfacetterade och det kommer vara en komplicerad miljö vi kommer att lösa våra uppgifter i. Marinen står inför många utmaningar men har också möjligheter. Jens Nykvist Strategi, operationer och taktik
117 Få stora fartyg eller flera små? Marinens utmaningar när ytstridsfartygen ska omsättas Det viktigaste är fler fartyg. Marinen måste vara tydlig i sin beskrivning av de verkliga behoven. Men idag finns inga planer för nya ytstridsfartyg! Torbjörn Lundströmer Strategi, operationer och taktik
123 En ny marin för Sverige - marinens uppgifter och utmaningar Stora delar av Marinen riskerat att läggas ned i perioden 2025-2030, Marinen har snart verkat runt våra kuster i 500 år. Låt marinen få verka i 500 år till. Marinen behövs för att skydda nationen och våra sjöförbindelser Bo Rask Strategi, operationer och taktik
131 Marinens materiel – nuläge och förslag till åtgärder för en hållbar planering Nuläget för den marina materielen och förslag till prioriteringar. Marinens materiel befinner sig i vissa stycken på en bra nivå och i andra på en nivå med inte obetydlig risktagning. Det finns fortfarande en förbättra det materiella läget så att den marina förmågan på ett relevant sätt i kommande hotmiljö och långsiktigt perspektiv kan bidra till försvarsmaktens samlade förmåga åt statsmakterna. Odd Werin Strategi, operationer och taktik
138 Projekt A26 - att leverera svenska marinens framtida ubåt Redogörelse för det aktuella ubåtsprojektet. Ubåt typ A26 kommer att kunna verka i hela konfliktområdet fred – krig genom att bl. a vara en bra plattform för underrättelse-inhämtning, till krig, genom sin förmåga att genomföra vapeninsats på långa avstånd på ett effektivt sätt under en hela dess livslängd. Fredrik Hellström Maritim Teknik
144 Försvarsmakten behöver fler officerare Fem åtgärder föreslås:
1) Rekrytera soldater och sjömän från värnplikten (samt fler GSS) till officerare. 2) Information i skolan. 3) Höj lönen och var tydligare med vad en officer tjänar. 4) Informativ underhållning via TV, podcast och youtube. 5) Gör allt för att behålla officerarna.
Anton Åberg Personal
149 En del av lösningen – Marinens reservofficerare Reservofficerarna är en viktig men delvis bortglömd grupp. Hänsyn till detta bör tas när den nya Marinstaben organiseras. Peter Thomsson Personal
155 Sveriges militärmedicinska utmaningar i en möjlig internationell konflikt Tre läkare slår larm om Sveriges svaga förmåga avseende sjukvård i kris och krig. Krigssjukvården måste reorganiseras Bo Rybeck, Torsten Seeman, Anders Suneson Personal
162 Svensk säkerhetspolitik i oroliga tider – några reflektioner från UD:s militärrådgivare I den säkerhetspolitiska förklaringsmodellen har sjöperspektivet försvunnit. Detta trots Sveriges beroende av sjöförbindelser. Marinen bör vara relevant i så många scenarier som möjligt. Marinens uthållighet är en avgörande fråga. Anders Olovsson Strategi
168 Special Operations in Contemporary Warfare: Challenges and Opportunities Artikeln beskriver uppkomsten av Special Operations Forces (SOF) och hur små stater kan dra nytta av sådana styrkor. De är flexibla, snabbt insatsbara och effektiva i 21. århundradets stridsmiljö. Alastair Finlan Strategi, operationer och taktik
175 Effekter på redarens sjövärdighetsansvar när funktions-baserade regler införs för fartyg i nationell trafik Artikeln beskriver effekterna på redarens sjövärdighets-ansvar när funktionsbaserade regler införs för fartyg i nationell trafik. Slutsatser dras avseende marinen redaransvar. Mattias Widlund Sjöfart m.m.
185 Underrättelsemiss under VK2 som kunde ha fått katastrofala följder Hur kunde Marinen missa den tekniska utveckling som skedde under VK 2 avseende ubåtsjakt? Jarl Ellsén Sjöfart m.m.
188 News from the seas of China Den senaste utvecklingen. Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
190 Bokrecension: Franska marinens historia Rémi Monaques Une histoire de la Marine de guerre française ger en bra bild av den franska marinens historia. Lars Wedin Litteratur m.m.
192 För 180 år sedan: TiS nr 2 1837 Litteratur m.m.