N:r 2 / 2018

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets andra nummer för år 2018.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
99 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sällskapets sammanträden Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
106 Ordföranden har ordet Ledare med rubriken "Grått finns i många nyanser...". Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
108 Redaktörens spalt Nummer 2 presenteras av TiS redaktör. Lars Wedin, TiS redaktör Litteratur m.m.
110 Expeditionschef sökes till KÖMS kansli Platsannons från KÖMS styrelse Bo Rask, KÖMS sekreterare Diverse
111 Officersutbildningsperspektiv Artikeln, som är den skriftliga versionen av Peter Thomssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, jämför den operationsmiljö som beskrivs i Försvarsmaktens perspektivstudie från 2018 med utformningen och utvecklingen av dagens officersutbildning. Ledamoten Peter Thomsson Personal, utbildning och marinmedicin
119 Europe and security stakes at sea: what’s new in 2018? Alain Coldefy, som är ordförande för KÖMS systerakademi, Academie de Marine, ger en bild av Europeisk säkerhetspolitik ur ett marint perspektiv. Hedersledamoten Alain Coldefy Strategi, operationer och taktik
131 Den strategiske trekanten USA, Norge og Sverige Det säkerhetspolitiska sammanhangen mellan Sverige, Norge och USA med dess svårigheter och möjligheter för framtiden beskrivs i Tor Egil Walters artikel. Korresponderande ledamoten Tor Egil Walter Strategi, operationer och taktik
145 Nystart för försvarssamarbetet i EU EU:s försvarsinitiativ European Defence Fund (EDF), Permanent Structured Cooperation (PESCO) och översynsmekanism (CARD, Coordinated Annual Review on Defence) beskrivs av Christian Madsen som har mångårig erfarenhet av arbete i Bryssel. Ledamoten Christian Madsen Strategi, operationer och taktik
151 On Sea Denial Begreppet "Sea Denial", dvs att förvägra eller försvåra för en motståndare att utnyttja havet för sina syften beskrivs av Professor Milan Vego. Korresponderande ledamoten Milan Vego Strategi, operationer och taktik
161 Naval Co-operation and Guidance for Shipping (NCAGS) i samband med sjöfartsskyddsoperationer i ett skymningsläge Metodik och syfte med funktionen NCAGS beskrivs ur ett svenskt perspektiv. Örlogskapten Sabrina Jikander Sjöfart m.m.
169 Vad är en besättning? Franske marinchefen ger sin syn på den särart och de krav som präglar en besättning på ett örlogsfartyg. Amiral Chrisophe Prazuck Personal, utbildning och marinmedicin
175 Försvarsmaktens användande av handelsfartyg i krig Försvarsmaktens möjligheter att använda handelsfartyg i krig beskrivs. I förenklad form kan metoderna sägas vara a, Med stöd av förfogandelagstiftningen; b, Genom inhyrning; c, Enligt beordrande. Ledamoten Sten Göthberg & Advokat Mattias Widlund Sjöfart m.m.
181 Fiskarhistoria Fiskare Lars Berglund berättar om hur strömmingsfisket på Norrlandskusten mellan den Ångemanländska skärgården ner till Öregrundsgrepen utvecklats och bedrivits de senaste 200 åren. Fiskare Lars Berglund Sjöfart m.m.
189 HMS Ulven 1943-2018 HMUb Ulvens förlisning den 15 april 1943 och räddnings-/bärgningsarbetet därefter beskrivs 75 år efter händelsen av chefen för Sjöhistoriska museet. Ledamoten Hans-Lennart Ohlsson Historia
194 News from the Seas of China Marin utveckling i Ostasien Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
197 Reviews "Classics of Seapower: Strategic Theories by Raoul Castex" edited by Eugenia C Kiesling; "Maritime Strategies for the XXI Century: The contribution of Admiral Castex" by Lars Wedin; "Great Powers, Grand Strategies: The New Game in the South China Sea" edited by Anders Corr; "American Amphibious Warfare: The Roots of Tradition to 1865" by Gray J Ohls. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
200 Slagsida. Försvarsbesluten och Sjöförsvaret Hedersledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet Herman Fältströms bok "Slagsida. Försvarsbesluten och Sjöförsvaret" recenseras av TiS redakör Lars Wedin Lars Wedin, TiS Redaktör Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »