N:r 2 / 2019

Ladda ned »

Andra utgåvan av TiS för 2019 med fokus på marin taktik.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
105 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
109 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Bestämmelser för tävlingsskrifter 2019 Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
110 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
112 Redaktörens spalt Innehållet i TiS andra nummer för 2019 med taktiktema presenteras. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
115 Bottenkartering och taktiska kartor - en förutsättning för effektiv strid till sjöss Den skriftliga versionen av Gunnar Möllers inträdesanförande i KÖMS där han beskriver utveckling och nuläge av bottenkartering kring Sveriges kuster och hur denna kan användas taktiskt av marinens enheter. Ledamoten Gunnar Möller Strategi, operationer och taktik
127 Överraskning i ett nutida sammanhang Artikeln, som är den skriftliga versionen av Jimmy Johanssons inträdesanförande i KÖMS diskuterar och analyserar metoden "överraskning" som ett medel att även i dagens säkerhetspolitiska situation nå fördelar i såväl fred, gråzon som krig. Ledamoten Jimmy Johansson Strategi, operationer och taktik
135 Corbett seglar vidare - sjöstridskrafternas roll i hybridkriget Julian S. Corbetts teorier, mest kända från boken "Some principles of Maritime Strategy", analyseras i skenet av hybridkrigföring och gråzonsproblematik till sjöss. Ledamoten Per Nilsson Strategi, operationer och taktik
147 Amelia Erhart och taktikutvecklingen i marinen Dagens taktikutveckling med metoder och övningar beskrivs. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
155 Ubåtsutveckling Samspelet mellan teknik och taktik för ubåtssystemet under den tid Sverige opererat ubåtar diskuteras. Kapten Axel Boltenberg Strategi, operationer och taktik
165 Missförstår Sverige sjöfartsskydd? Författaren argumenterar för att skyddad egen sjöfart är ett strategiskt mål snarare än en rad av enskilda taktiska uppgifter. Förståelsen för sjöfartsskydd, och vilka konsekvenser det medför, måste därför öka även inom marinen själv. Kommendörkapten Johanna Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
173 Ytstridsfartygens flexibilitet - Inte antingen eller, utan både och! Artikeln beskriver och förklarar förutsättningarna och principer för nyttjande av de svenska ytstridsfartygen. De avvägningar mellan förmåga att lösa en varierande grad av uppdrag, fartygens egenskaper, risk och taktiska möjligheter beskrivs. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
178 Marinstridsdagarna 2019: Yttre och inre hot Kort referat från årets marinstridsdagar. Journalist Linda Sundgren Diverse
181 Årsberättelse för vetenskapsgren II för perioden 2017 och 2018 Verksamheten inom Vetenskapsgren II, "Personal, utbildning och marinmedicin", beskrivs. Ledamoten Christer Svensén Personal, utbildning och marinmedicin
186 Sjöförsvarsmässig folkbildning en uppgift för reservofficeren? Se rubrik. Ledamoten Håkan Lindberg Debatt
188 Book reviews Boken "Seapower States" av Andrew Lambert anmäls av korresponderande ledamoten Peter Hore. Korresponderande ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
190 Adgatorp: En herrgård i Blekinge - statsmän, amiraler, kvinnopionjärer, flyktingmottagare Boken med namn enligt artikelns rubrik, skriven av Erik Björnberg och KÖMS-ledamoten Christer Fredholm med foton av Bengt Pettersson, anmäls. Överstelöjtnant Olle Melin Litteratur m.m.
192 Henry Harwood, Hero of the River PLate Boken, men namn enligt artikelns rubrik, skriven av den korresponderande ledamoten i KÖMS, Peter Hore, presenteras. Ledamoten Hans Josefson Litteratur m.m.
194 News fron the seas of China and the Indo-Pacific region Se rubrik Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »