N:r 2 / 2020

Ladda ned »

2020 års andra nummer av TiS med artiklar kring behovet av en starkare marin, sjöfartens utveckling och klimatfrågan, AI, mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
101 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll, mottagare av HM Konungens medalj mm. Bo Rask, KÖMS sekreterare Protokoll
105 Kungl. Örlogsmannasällskaptes tävlingsskrifter Anvisningar för 2020 års tävlingsskrifter. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
106 Fabian och Ewa Tamms stipendium Anvisning för sökande av rubricerat stipendium 2020. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
107 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
111 Framtidens försvarsmakt kräver en stärkt amfibisk ledningsförmåga Artikeln, som är den skriftliga versionen av Patrik Gardestens inträdesanförande i KÖMS, beskriver och argumenterar för hur morgondagens amfibiska ledningsstruktur ska kunna stärkas och byggas upp. Ledamoten Patrik Gardesten Strategi, operationer och taktik
119 En stark marin - den främste av ambassadörer I artikeln argumenterar och resonerar författaren kring varför, och hur, den svenska marinens förmåga bör stärkas och vad som krävs för en ökad interoperabilitet med de sjöstridskrafter som tillhör NATO-länder. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
123 Varför behövs en stark svensk marin? I artikeln visas på varför en stark svensk marin är krigsavhållande i Östersjöområdet. Ledamoten Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
127 Krav på marina förmågor i ett mer öppet perspektiv I artikeln argumenterar och visar författaren på varför en ensidig fokusering på system och förmågor för de högre konfliktnivåerna i själva verket leder till ökade säkerhetspolitiska risker än om en balans skapas mellan förmågor som kan vara konfliktförebyggande och de som erfordras när konflikten väl brutit ut. Kapten (RO) Olle Neckman Strategi, operationer och taktik
141 Minröjningsförmåga i Göteborg och på Västkusten Författaren pekar på behovet av att säkra transportflödet till hamnarna på västkusten samt argumenterar för en permanent basering av ett minröjningsfartyg som skulle kunna bemannas med reservofficerare och frivilligpersonal ägna sig åt att kartlägga fartygsledernas bottentopografi redan i fredstid. Ledamoten Nils-Ove Jansson Strategi, operationer och taktik
145 Var står marinen materiellt inför FB 2020? Författaren pekar på åldersläget hos den svenska marinens fartyg och visar att ett program för att säkra tillgången på operativt tillgängliga fartyg behöver startas omgående med hänsyn till den tid det tar från projektstart till operativa enheter. Åtgärderna kan utöver nybyggnation även inkludera mer kortsiktiga åtgärder som att modernisera fartyg i "malpåse". Ledamoten Odd Werin Strategi, operationer och taktik
149 Miljö och klimat i centrum för Euromaritime 2020 Rapport från mässan Euromaritime 2020 som hölls i Marseille den 4-6 februari. Ledamoten Lars Wedin Sjöfart m.m.
155 Obemannade och autonoma system, ett marint paradigmskifte - del 1 Den första av en serie av två artiklar som beskriver frågor kring autonomi och obemannade system ur perspektiven; Vad är det, varför är det viktigt, vad görs och av vem och hur ska denna teknik hanteras framgent. Hedersledamoten Göran Larsbrink Maritim Teknik
165 Sjöfartens (och Marinens?) väg mot fossilfri sjöfart Artikeln belyser initiativ och möjliga tekniker för att kunna göra sjöfarten mer emissionsfri. Olika energikällors möjligheter och begränsningar för sjöfarten analyseras och slutsatsen är att framtiden kommer att uppvisa ett betydligt större spektrum av energibärare än idag. Ledamoten Carl Fagergren Maritim Teknik
179 Så behåller vi positionen som stormakt inom Sjöfart Författaren, som är ordförande i den Europeiska Redareföreningen, visar på Europas "stormaktsställning" inom sjöfarten och argumenterar för vad som behöver göras för att vi ska kunna behålla och utveckla denna position. Ledamoten Claes Berglund Sjöfart m.m.
185 Nuclear challengens in Northeast Asia and how to handle them. A Maritime approach De nukleära strategierna och förmågorna samt deras konsekvenser hos Ryssland, Kina och Nordkorea beskrivs och diskuteras. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
189 Har vi kört vilse från början? - En analys av trebefälssystemet på korvettsystemet I artikeln beskriver och diskuterar författaren hur trebefälssystemet kommit att utvecklas på korvettsystemet och författaren ger också ett antal förslag till förbättringar som kan åstadkomma en högre operativ effekt. Fanjunkare Kristoffer Malmörn Personal, utbildning och marinmedicin
194 Stiftelsen YMER-80 presenterar 2020 års stipendiater för polarforskning Se rubrik. Ledamoten Sven Rudberg Sjöfart m.m.
196 Bokanmälan Boken "Europe, Small Navies and Maritime Security. Balancing Traditional Roles end Emergent Threats in the 21st Century" anmäls och recenseras av TiS redaktör. Två KÖMS-ledamöter, Niklas Granholm och Geoffrey Till, har bidragit med kapitel i boken. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
200 Svar: Det svenska ubåtskriget Replik från författaren på Per Anderssons kommentarer till boken "Det svenska ubåtskriget" som var införd i TiS Nr 1 2020. Professor emeritus Ola Tunander Litteratur m.m.
202 Kommentar på Ola Tunanders replik Se rubrik. Ledamoten Per Andersson Litteratur m.m.
205 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik