N:r 2 / 2021

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets andra nummer för 2021 som fokuserar på verksamheten inom Vetenskapsgren II; Personal, utbildning och marinmedicin.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
145 Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll mm Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
148 Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter Se rubrik Bo Rask, KÖMS Sekreterare Diverse
149 Ordföranden har ordet Ordförandens ledare. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
150 Redaktörens spalt TiS Nr 2 presenteras av redaktören. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
163 Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-års jubileum Jubileumsprogrammet presenteras. Ledamoten Per-Anders Emilson Diverse
147 Vetenskap och omdöme - Hur marinen förblir en kvalificerad förmågebärare och trogen Totalförsvarets principer I artikeln, som är den skriftliga versionen av Ewa Skoog Haslums inträdesanförande, ger hon sin bild av vad hon som marinchef anser krävs av marinen i nutid och framtid för att kunna svara upp mot de närtida uppgifterna samtidigt som organisationen utvecklas för att vara relevant över tiden. Ledamoten Ewa Skoog Haslum Strategi, operationer och taktik
167 Vetenskapsgren II, Personal, utbildning och marinmedicin Specialavsnitt på sidorna 167-240 Resp författare Personal, utbildning och marinmedicin
168 Temanummer om personal, utbildning och marinmedicin Verksamheten inom Vetenskapsgren II och innehållet i artiklarna presenteras av de ansvariga i KÖMS styrelse. Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af Segerstad Personal, utbildning och marinmedicin
171 Marinens utbildning – nuläge och planerad färdväg Den marina utbildningen som bedrivs inom ramen för Sjöstridsskolans ansvarsområde presenteras. Ledamöterna Per Nilsson och Tomas Martinsson Personal, utbildning och marinmedicin
183 Återetablering av förband på Västkusten Överste Hans Granlund, som varit ansvarig för arbetet att förbereda återatableringen av 4.amfibiregementet i Göteborg, beskriver arbetsläget inför återetableringen senare i år. Ledamoten Hans Granlund Strategi, operationer och taktik
191 Militärläkaren, medicinalofficer eller värnpliktig kliniker; samt nödvändigheten av Medicinalkårens återuppståndelse Författaren argumenterar för ett återupprättande av medicinallkåren samt att det nationella försvaret ställer helt andra krav på sjukvårdstjänsten än vad de förband som utvecklats under perioden med internationella insatser uppvisar. Vidare menar författaren att det är stor skillnad i uppgifter och ansvar för läkare beroende på om de ska arbeta som stabsofficerare eller som kliniker och främst ägna sig åt stridssjukvård av skadad personal. Ledamoten Johan Linders Personal, utbildning och marinmedicin
199 Försvarsbeslutet ur ett marint personal- och utbildningsperspektiv Försvarsbeslutet analyseras i enlighet med rubriken. Ledamoten Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
202 Sjösjuka Orsakerna bakom sjösjuka (rörelsesjuka) och möjliga behandlingsmetoder beskrivs. Ledamoten Christer Svensén Personal, utbildning och marinmedicin
207 Sjöofficersutbildning i Finland i 240 år Den finska sjöofficersutbildningen, ända från starten 1779 till modern tid, beskrivs utförligt i artikeln. Ledamoten Juhapekka Rautava Personal, utbildning och marinmedicin
225 Några aktuella forskningsrön inom personal och utbildning I artikeln diskuteras aktuella forskningsrön rörande krigsvetenskap, ledarskap och den militära professionen. Ledamoten Peter Thomsson Personal, utbildning och marinmedicin
233 Utdrag ur årsberättelsen 2019 – 2020 för vetenskapsgren II Aktiviteterna inom VSG II under åren 2019-2020 summeras av den huvudansvarige inom KÖMS styrelse. Ledamoten Mikael Brännvall Personal, utbildning och marinmedicin
242 Mercator 2021, the way ahead for a forefront Navy Franska marinens strategiska vision "Mercator+" presenteras. Hedersledamoten Alain Coldefy Strategi, operationer och taktik
249 Värnpliktiga eller anställda sjömän på flottans fartyg? Författaren går igenom hur dagens rekryteringssystem fungerar i marinen och hur rekrytering med bibehållen professionalism kan utvecklas vidare inom ramen för trebefälssystemet, anställda sjömän samt värnpliktiga. Ledamoten Jon Wikingsson Personal, utbildning och marinmedicin
257 Växtvärk i korvettförbanden – Tillväxt en fråga om balans mellan volym och kompetens Författaren beskriver de utmaningar och möjligheter som tillväxten av i marinen innebär med fokus på korvettförbanden. Kommendörkapten John Theander Personal, utbildning och marinmedicin
267 Amfibiesystem i utveckling Författaren, som jobbar vid Försvarets Materielverk beskriver och argumenterar för amfibiesystemens tekniska utveckling och hur denna bör ske, Avdelningschef Jan Aspenstam Maritim Teknik
271 Sovjetiska enheter på Åland 1944 De sovjetiska marina enheterna och deras aktiviteter under 1944 med utgångsbasering på Åland beskrivs. Ledamoten Kenneth Gustafsson Historia
279 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »