N:r 2 / 2022

Ladda ned »

Andra numret av TiS för 2022 med...

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
130 Meddelanden från KÖMS Protokoll mm KÖMS Sekreterare, Anders Johnson Protokoll
135 Ordfröanden har ordet Ledare KÖMS Ordförande Anders Grenstad Ledare
136 Redaktötrens spalt Det aktuella numret av TiS presenteras. TiS Redaktör, Bo Rask Litteratur m.m.
139 Kungl. Örlogsmannasällskapet och Marinen 500 år KÖMS aktiviteter i samband med firandet av Marinen 500 år presenteras. Ledamoten Per-Anders Emilson Diverse
141 Ledarskap – behovet av en marin kultur Artikeln, som är den skriftliga versionen av Jonas Källestedts inträdesanförande i KÖMS, argumenterar för behovet av att på ett målmedvetet och genomtänkt sätt utveckla och vårda en marin kultur. Ledamoten Jonas Källestedt Personal, utbildning och marinmedicin
153 Officer – Quo vadis? Artikeln, som är den skriftliga versionen av Fredrik Peedus inträdesanförande i KÖMS, argumenterar för att högre krav måste ställas på morgondagens officersutbildning och på officerarna själva. Genom en sådan utveckling möjliggörs att officerskåren och de enskilda officerarna fås att tänka
kreativt och fatta beslut på osäkra underlag baserat på det egna intellektuella självförtroendet, vilket är nödvändigt för att driva utveckling och förmåga.
Ledamoten Fredrik Peedu Personal, utbildning och marinmedicin
163 Collateral damage for the Baltic region? Författaren ställer sig frågan om hur den säkerhetspolitiska situationen i Östersjön kan komma att utvecklas i skenet av bl.a. USA:s större fokus på Asien och den skapade "pakten" AUKUS, mellan USA, Storbritannien och Australien. En slutsats som framkommer är att de marina förmågorna kommer att öka i betydelse såväl globalt som regionalt. Generalmajor Mats Engman Strategi, operationer och taktik
165 Vilka slutsatser för den svenska marinen kan vi dra av kriget i Ukraina? Se rubrik. Ledamoten Jonas Hård af Segerstad Strategi, operationer och taktik
173 En maritim strategi för att hålla angriparen utanför landet Författarna argumenterar för att en maritimt fokuserad strategi, vars syfte är att hålla en fiende utanför rikets gränser, bör utformas och genomföras. Författarna visar att en maritim strategi inte bara handlar om marina stridskrafter, utan bygger på agerande i alla domäner – idag: mark, sjö, luft, rymd, cyber samt det elektromagnetiska spektrumet. Det specifika är att den maritima domänen står i centrum – den är det strategiska objektet. Ledamöterna Carl Bergqvist och Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
Strategi, operationer och taktik
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »