N:r 2 / 2023

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendets andra nummer för år 2023 med bland annat skriften "En Marin för NATO".

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
109 Meddelanden från KÖMS Se rubrik Anders Johnson, KÖMS Sekreterare Protokoll
114 Fabian och Eva Tamms stipendium Instruktioner för ansökan av Tamms stipendie. - Diverse
115 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
116 Redaktörens spalt TiS Nr 2 presenteras av tidningens redaktör och ansvarige utgivare. Bo Rask, TiS Redaktör Litteratur m.m.
120 Kungliga akademier högtidlighåller HMK 50 år på tronen Information om det kommande seminariet i Karlskrona som genomförs i samverkan med Kungl. Krigsvetenskapsakademien den 16 november. Ledamoten Per-Anders Emilson Diverse
123 Personalförsörjning i försvarsallians Artikeln är den sklriftliga versionen av Annika Nordgren Christensens inträdesanförande. I artikeln resonerar och argumenterar hon om hur totalförsvarspliktiga ska kunna användas inom ramen för alla framtida försvarsuppgifter när vårt land blir medlemmar i NATO. Många av dessa uppgifter kommer att kräva att uppgifterna utförs på andra nationers territorier.
Ledamoten Annika Nordgren Christensen Personal, utbildning och marinmedicin
128 En svensk marin i Nato Slutredovisningen av det akademigemensamma projektet "En svensk marin Marin i NATO". Ledamöterna Per Edling och Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
152 NATO Strategic Concept NATO:s strategiska koncept återges i sin helhet. Bland annat framgår i pkt 23 att: Maritime security is key to our peace and
prosperity.
NATO Strategi, operationer och taktik
165 Rysslands krig mot Ukraina, bakgrund och orsaker I artikeln ger författaren en historisk bakgrund till kriget mellan Ryssland och Ukraina. Han anser att ryska upplevda fantomsmärtor över det förlorade imperiet, den storvulna ryska självbilden att landet har rätt till intressesfärer i närområdet samt den månghundraåriga ryska synen på Ukraina som ett landskap i Ryssland var tre viktiga delar i Putins beslutsunderlag inför krigets start.
Ledamoten Christian Allerman Strategi, operationer och taktik
170 Rysk marin strategi och de maritima konsekvenserna av kriget i Ukraina Ledamoten Lars Wedin har översatt en artikel som har varit publicerad i franska tidskriften Revue Défense Nationale i februari 2023. Artikeln är rubricerad ”Rysk marin strategi och de maritima konsekvenserna av kriget i Ukraina”. Artikeln är skriven av amiral Alain Oudot de Dainville som var chef för den franska marinen 2005 - 2008. Amiralen anser att det är troligt att framtida meningsskiljaktigheter mellan öst och väst kommer att lösas i våldsamma konfrontationer på våra gemensamma hav. Amiral Alain Oudot de Dainville Strategi, operationer och taktik
177 Spel på allvar Författaren argumenterar varför krigsspel ökar sannolikheten för framgång i operationer. Det breddade konfliktspektrat innebär nya och oväntade hot. Det kräver förmåga att göra korrekta bedömningar och fatta välavvägda beslut. Ledamoten Peter Thomsson Strategi, operationer och taktik
185 Ledningstriad för starkare försvar Författaren beskriver hur ledningstriaden mellan förbandschef, stf förbandschef och förbandsförvaltaren är tänkt att fungera med fokus på hur specialistofficeraren ska stödja chef och stabschef med detaljkunskaper om förbandet så att cheferna ska kunna leda sina förband på ett mer effektivt sätt.
Överste David Saflind Personal, utbildning och marinmedicin
191 Fjärroperatörens roll och ansvar – introduktion av en ny rollbesättning i sjöfarten Författarna beskriver i sin artikel diskuteras vilka nya kompetenser som erfordras av en så kallad fjärroperatör för att säkert kunna framföra obemannade fartyg.
Juris doktor Jeanette Andersson & jurist Lina von Schedvin Sjöfart m.m.
203 Hindrar befälhavaransvaret fjärroperation av fartyg? I artikeln, som angränsar till den föregående, ställer författaren frågan om fjärroperationer av fartyg hindras genom befälhavarens juridiska förpliktelser vid sjönöd och annan fara och vad som behöver göras för att undanröja sådana hinder. Ledamoten Mattias Widlund Sjöfart m.m.
213 Samhällets säkerhet från fred till krig Författaren redovisar sin syn på högre regional ledning. Med historiska tillbakablickar argumenterar han hur statens militära och civila ledningsnivåer geografiskt bör samordnas och komplettera varandra för en sammanfallande civo/milo-indelning på högre regional nivå. Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik
216 Ett nytt totalförsvar – i ett breddat perspektiv I denna artikeln beskriver Dick Börjesson att en strategisk omavvägning är nödvändig enär vårt land inte längre är en frontstat mot Ryssland. Nya allvarligare hot mot samhället än en fullskalig invasion med syfte att ta terräng har vuxit fram. Det motiverar en omavvägning mellan försvarsresurserna.
Hedersledamoten Dick Börjesson Strategi, operationer och taktik