N:r 2, Årg 1, utg 1836

Ladda ned »

Första årgångens andra nummer med mycket underhållande artiklar kring bl.a. argumentation för seglande linjefartyg relativt ångfartyg, en biografi över Psilander samt berättelsen kring det engelska fartygets Alcestes förlisning.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
61 Huruvida är det troligt, eller kan det anses såsom möjligt, att i en framtid, krigsfartyg, drifne av ånga, kunna tillvägabringa en så hufvudsaklig förändring i stridssättet till sjös, att linjeskepp, sådana de nu organiseras, kunna undvaras. Anförande från KÖMS högtidssammanträde 1833 som analyserar och argumenterar för linjeskeppens stora fördelar relativt de nya ångfartygen.
x Strategi, operationer och taktik
74 Jemförelse mellan fördelarne af större och mindre block Se rubrik. x Konstruktion
84 Berättelse om det utmärkta förhållande amiralitets-löjtnanten J. G. Escholin ådalagde såsom befälhafvare på Kongl. Örlogs-korvetten Camilla år 1809, då denne värdige officer, under de största svårigheter, som satte hans skicklighet i full dag, tilvann sig fiendens aktning och lämnade åt svenska örlogsmän ett skönt efterdöme Se rubrik. E. Strategi, operationer och taktik
91 Biografi Biografi över Amiral Gustaf Psilander
E. Diverse
100 Engelska linjeskeppet Alcestes skeppsbrott uti Gasparssund 1817 Berättelse över hur kaptenen och besättningen på Alceste efter fartygets förlisning slog bivack på en öde ö i farvattnen kring Java.
G. Strategi, operationer och taktik
119 Stats-regleringen för 1836 Flottans budget för 1836.
x Diverse
120 Officiella stadganden Direktiv till/inom marinen för året.
x Diverse
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »