N:r 3 / 2019

Ladda ned »

Tredje utgåvan av Tidskrift i Sjöväsendet 2019.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
197 Meddelanden från KÖMS Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
203 Ordföranden har ordet Ledare från KÖMS Ordförande. Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
207 Några tankar efter Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft” Marinchefen reflekterar över Försvarsberedningens rapport. Ledamoten Jens Nykvist Strategi, operationer och taktik
211 Svensk handelssjöfart i ett nytt säkerhetspolitiskt läge - Särskilt om sjörättsliga perspektiv på gråzonshot Artikeln är den skriftliga versionen av Mattias Widlunds inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Artikeln beskriver vilka sjörättsliga regler och vanligt förekommande avtalsvillkor som rör handelssjöfart i krig eller under krigsliknande förhållanden, vilket skulle kunna benämnas ”krigssjörätt”, samt vilka risker som ”aktiverar” krigssjörätten, och då särskilt om s.k. gråzonshot utgör sådana risker. Ledamoten Mattias Widlund Sjöfart m.m.
221 Styrning för ett starkare försvar – med tillit mot tillväxt Artikeln är den skriftliga versionen av Peter Sandwalls inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Artikeln beskriver den politiska styrningen av Försvarsmakten samt den interna utveckling som pågår inom myndigheten för att matcha dagens och morgondagens styrning för en organisation i tillväxt, såväl storleksmässigt som uppgiftsmässigt. Ledamoten Peter Sandwall Strategi, operationer och taktik
233 Sjöminkrigföring – en viktig del av tröskeleffekten Fredrik Palmquist, som när artikeln skrevs var chef för 4.sjöstridsflottiljen (han är nu marinstabschef) argumenterar och beskriver nuläge och utveckling för minkrigssystemet som en del av Försvarsmaktens och Marinens tröskeleffekt. Ledamoten Fredrik Palmquist Strategi, operationer och taktik
242 Visby G2 – om flottan själv får välja Tydlig och kraftfull argumentation för att nästa ytstridsfartyg bör bygga vidare på Visbysystemet från de bägge sjöstridsflottiljcheferna. Ledamöterna Per Edling och Fredrik Palmquist Strategi, operationer och taktik
245 Kina reser sig än högre – så även dess långa skugga… Michael Zell, som deltog i Folk och Försvars resa studieresa analyserar och reflekterar kring Kinas mycket tydliga ambitioner att ta en plats som global stormakt såväl politiskt, ekonomiskt som militärt. Zell har tidigare även verkat som Handelsbankens chef för Kina (inkl Macau, Hong Kong och Taiwan) och bodde då (2008-12) i Hong Kong. Ledamoten Michael Zell Strategi, operationer och taktik
255 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline Sjöfart m.m.
261 Politisk och militär strategi, taktik och operation – om samband mellan tanke, beslut och handling Sambanden enligt rubriken analyseras i skenet av två krig, dels Falklandskriget och dels Finska Vinterkriget. Ledamoten Olof Holm Strategi, operationer och taktik
276 Aspirantskolor breddar rekryteringen Argumentation för aspirantskolor som en del av officersutbildningssystemet. Ledamoten Mikael Brännvall Personal, utbildning och marinmedicin
278 Frånvarande vänners skål Tal avhållet vid kadettbal (SOU 18) den 27/4 2019 i Marinmuseum, Karlskrona. Kadett Isak Olsson Diverse
280 Stiftelsen YMER-80 presenterar 2019 års stipendiater för polarforskning Se rubrik. Ledamoten Sven Rudberg Sjöfart m.m.