N:r 3 / 2020

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 2020 med artiklar från KÖMS extratävling, inträdesanförande kring situationen i Mellersta Östern, Coronapåverkan på sjöfarten mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
209 Meddelande från KÖMS Protokoll mm Bo Rask, KÖMS sekreterare Protokoll
212 Fabian och Eva Tamms stipendium Bestämmelser och instruktion för ansökan. - Diverse
213 Ordföranden har ordet Ledare Anders Grenstad, KÖMS Ordförande Ledare
214 Redaktörens spalt TiS Nr 3 med innehåll och författare presenteras av redaktören. Lars Wedin, TiS Redaktör Litteratur m.m.
217 Nygammal aktör återtar marin närvaro i östra Medelhavet: Reflektioner kring spänningsläget och dess regionala implikationer Artikeln, som är den skriftliga versionen av Björn Brenners inträdesanförande i KÖMS, ger en bild över hur Ryssland med en mycket hög grad av samordnad strategi mellan diplomatiska och militära medel agerar i Mellersta Östern med fokus på Medelhavet. Ledamoten Björn Brenner Strategi, operationer och taktik
233 Varför behöver Sverige en stark marin? Och vad behövs? Vinnande artikel i Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020 för artiklar skrivna av marin personal upp till och med kapten/förvaltares grad. Löjtnant Erik Mogensen & Fänrik Patric Martinsson Strategi, operationer och taktik
231 HMS Visbys 20-årsdag 8/6 -20 Artikeln uppmärksammar att det var 20 år sedan HMS Visby sjösattes och att det är hög tid att påbörja en modernisering av nybyggnadsprogram av ytfartygsflottan. Ledamoten Per Edling Strategi, operationer och taktik
233 Varför behövs en stark marin? Artikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020. Menig 2 Hedwig Weibull Strategi, operationer och taktik
236 En stark Marin för framtiden Artikel inom ramen för Kungl. Örlogsmannasällskapets extratävling 2020. Fänrik Marcus Sjöberg Strategi, operationer och taktik
243 Möjligheter med AI i den marina miljön - Nu och i den nära framtiden Artikeln tar sin utgångspunkt i den så kallade OODA-loopen (Observe - Orient - Decide - Act) och pekar på möjligheter som AI kan skapa jämfört med hur dagens beslutsstödsystem är uppbyggda. Direktör Henrik Kriisa Maritim Teknik
249 Obemannade och autonoma system, ett marint paradigmskifte - del 2 Den andra och avslutande i en serie av två artiklar som beskriver frågor kring autonomi och obemannade system ur perspektiven; Vad är det, varför är det viktigt, vad görs och av vem och hur ska denna teknik hanteras framgent. Ledamoten Göran Larsbrink Maritim Teknik
259 Att vara chef i informationsåldern. Hur dra fördel av det teknologiska miraklet (eller av hägringen) Artikeln, som är skriven av den franske sjöofficeren François-Olivier Corman, pekar på vikten av att inte låta tekniken ta över chefens roll i den digitaliserade stridsmiljön. Capitaine de corvette François-Olivier Corman Strategi, operationer och taktik
267 ”Svensk marintaktik – existerar det någon sådan?” Tänkvärt men missvisande – ett genmäle Synpunkter på, och diskussion kring, ämnet marin taktik kopplat till ledamoten Niklas Wiklunds artikel i TiS Nr 6/2019 som hade rubriken "Svensk marintaktik - existerar det en sådan?" Kapten Patrik Hulterström Strategi, operationer och taktik
273 På jakt efter den marina taktiken Artikeln resonerar kring rimligheten i att ta fram tydligare instruktioner för "hur vi i Sverige ska genomföra marina operationer" som efterfrågades av ledamoten Wiklund i hans artikel i TiS 6/2019. Örlogskapten Olof Wallentin Strategi, operationer och taktik
279 Sea Power: The Missing Dimension Artikelförfattaren, som är adjungerad professor vid US Air Force Academy, skriver vikten av att förstå den marina arenan och "Sea Power" ur ett strategiskt perspektiv för att undvika "havsblindhet" i tänkande och agerande. Dr. Chuck Steele Strategi, operationer och taktik
287 Isbrytaren Oden har gett svensk polarforskning en internationellt mycket framstående särställning: Hur säkerställer vi en fortsättning? Artikeln beskriver de omfattande och framgångsrika polarforskningsarbetet som möjliggjorts med hjälp av isbrytaren Oden. Författarna visar också på vikten av att satsa vidare inom området och säkerställa att det finns ett nytt fartyg som kan ta vid när Oden behöver ersättas. Ledamoten Martin Jakobsson samt Leif Anderson, Michael Thernström & Jan Backman Sjöfart m.m.
297 Specialistofficerssystemet – Fortsatt utveckling med utländska influenser Författaren, som genomgått utbildning vid US Navy "Senior Enlisted Academy" som kursetta beskriver likheter och skillnader mellan den amerikanska och svenska utbildningen och vilka erfarenheter vi kan ta till oss i Sverige för att utveckla specialistofficerssystemet ytterligare. Förvaltare Mikael Hultzén Bank Personal, utbildning och marinmedicin
303 Corona - Så påverkas Sjöfarten Författaren, som är ordförande i Europeiska Redareföreningen beskriver hur Coronapandemin påverkat sjöfarten, Ledamoten Claes Berglund Strategi, operationer och taktik
305 Royal Danish Navy becoming a missile defense force by design Utvecklingen av den danska flottan beskrivs ur ett amerikanskt perspektiv. Captain US Navy (Ret.), Edward Lundquist Strategi, operationer och taktik
310 Book Rewievs Bokrecensioner av nyutkommen marinlitteratur. Ledamoten Peter Hore Litteratur m.m.
312 News from the seas of China and Indo-Pacific region Se rubrik. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik