N:r 3 / 2012

Ladda ned »

Tidskrift i Sjöväsendet nr 3 2012

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
195 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden m.m. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
197 Redaktörens spalt Ledare Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
199 Vårt flytande kulturarv - värt att försvara! Artikeln, som är den skriftliga versionen av Hans-Lennart Ohlssons inträdesanförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet beskriver hur Sjöhistoriska Museet lämnar stöd, bland annat i form av så kallad k-märkning, till kulturhistoriskt viktiga fartyg och båtar. Ett antal fartyg och båtar porträtteras särskilt. H-L Ohlsson är Chef för Sjöhistoriska Museet. Ledamoten Hans-Lennart Ohlsson Sjöfart m.m.
207 Punching Abobe Their Weight I artikeln beskriver Commander Hannan (USN) hur de mindre europeiska marinerna kan bidra till att skapa en strategisk balans tillsammans med den amerikanska flottan i Europa. Särskild vikt läggs på marinerna i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Commander USN Michael J. Hannan Strategi, operationer och taktik
214 Reservofficeren behövs - snart börjar utbildningen Örlogskapten Girion Blomdahl, som är ordförande i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) argumenterar för ett ökat nyttjande av reservofficerare i dagens marin och visar på vilka positiva effekter detta kan ha. Jur. Kand samt örlogskapten Girion Blomdahl Personal, utbildning och marinmedicin
221 Logistik vid svenska expeditionära fartygsinsatser Artikeln är en sammanfattning av en av KÖMS belönad uppsats vid FHS med samma namn. Fänrik Mathias Guss Maritim Teknik
232 Teknikutveckling, för vem och hur blir den effektivare Artikelförfattaren, som är doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola samt även kapten vid amfibiekåren, för ett resonemang kring hur man kan effektivisera teknikutvecklingen i den svenska marinen genom att göra den mer fokuserad. Doktoranden samt kaptenen (amf) Fredrik Forsman Maritim Teknik
238 Militärt perspektiv på Afrikas horn Författaren, som varit resident försvarsattaché i Etiopien, ger sin syn på situationen kring Afrikas horn samt ger rekommendationer kring fortsatt svenskt agerande i Afrika. Ledamoten Fredrik Hesselman Strategi, operationer och taktik
243 KÖMS och biblioteksverksamheten - några reflektioner kring juridik och historik KÖMS bibliotek i Karlskrona beskrivs, såväl vad avser sin historia samt vad det åtagande som KÖMS har vad gällande biblioteket, de facto innebär. Ledamoten Marie Jacobsson Litteratur m.m.
250 Vad vi idag vet om Sveriges hemilga band till NATO-länderna Inlägget är en replik av Mikael Holmström på Göran R. Walléns artikel som var införd i TiS nr 2/2012 kring Holmströms bok "Den dolda alliansen". Ledamoten Mikael Holmström Strategi, operationer och taktik
280 Den hemliga alliansen - ett steg till Magnus Haglund reflekterar kring Walléns inlägg kring Mikael Holmströms bok "Den dolda alliansen". Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
285 Något för den svenska flottan? Debattinlägg kring den svenska marinens utveckling. Ledamoten Lennart Forsman Debatt
287 Kommentarer till Anders Enströms inlägg Göran R. Wallén kommenterar A Enströms inlägg i TiS nr 2/2012. Ledamoten Göran R. Wallén Debatt
289 Bokanmälan Anmälan av boken "Learning from experience - lessons from submarine programs of the United States, United Kingdom and Australia" av redaktören John F. Schank. Civilingenjör Johan Granholm Litteratur m.m.