N:r 3 / 2013

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS 2013 med marin debatt samt artiklar kring svenska fyrar, Wasaorden m.m. Med anledning av att det är ett debattnummer läggs numret ut på nätet i sin helhet.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
209 Meddelande från KÖMS Protokoll mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
212 Redaktörens spalt Ledare samt presentation av numret. Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
213 Utveckla sjöofficersutbildningen Debattartikel kring behovet av att göra sjöofficersutbildningen mer relevant.
Flaggkadett Anton Sjödin Personal, utbildning och marinmedicin
221 Taktik, taktisk titel eller otakt(iskt)? Debattartikel kring behoven av utveckling av synen på, och tillämpningen av taktik inom svenska marinen.
Kapten Anders Persson Strategi, operationer och taktik
227 En svensk modell för marina operationer Av KÖMS belönad tävlingsskrift där författaren argumenterar för en förändrad inriktning av den svenska marinen inför framtiden.
Örlogskapten (RO) Christian Hoas Strategi, operationer och taktik
234 De politiska ungdomsförbundens bidrag till den marina debatten Presentation av de debattinlägg som inkommit från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och Liberala Ungdomsförbundet (LU). x Debatt
235 Solidaritet - hur då? Debattartikel från Kristdemokratiska Ungdomsförbundets försvarspolitiske talesperson.
Kadett Andreas Braw, tillika försvarspolitisk talesperson Strategi, operationer och taktik
239 I havets våld och sköte, del I En artikel i två delar som återger ett antal händelser till sjöss med koppling till folkrätt, terrorism, säkerhet mm.
Ledamoten Torbjörn Dalnäs Strategi, operationer och taktik
259 Har Sveriges fyrar en framtid? Artikel som beskriver arbetet med att bevara och utveckla det marina kulturarv som våra fyrar utgör.
Författaren är grundare av Svenska Fyrsällskapet.
Ledamoten Esbjörn Hillberg Sjöfart m.m.
265 Om kryssaren Emden - uppmärksammad handelsförstörare i Indiska Oceanen hösten 1914 I artikeln återberättas historien om den tyska lätta kryssaren Emden och hennes mycket uppmärksammade räder 1914.
Amassadör Henrik Amnéus Strategi, operationer och taktik
273 Wasaorden - marint arvegods Artikel kring Wasaorden såväl kring hur namnet på slupen bör stavas som kring hennes tillkomst och verksamhet.
Örlogskapten Claes-Göran Dahl Diverse
290 NATO-anslutning och försvarsutgifterna Debattartikel som följer upp Magnus Haglunds inlägg från TiS nr 2/2013.
Civilekonom samt örlogskapten (RO) Per Tistad Debatt
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »