N:r 3 / 2014

Ladda ned »

Tredje numret av TiS från 2014.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
193 Meddelanden från KÖMS Utdrag ur protokoll m.m. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
195 Inbjudan till 2014 års debattnummer Inbjudan till 2014 års debattnummer med instruktioner mm. TiS Redaktion Diverse
197 Redaktörens spalt Ledare samt presentation av TiS nummer 3. Thomas Engevall, TiS Redaktör Ledare
199 Personalförsörjningen av Försvarsmakten - Starkare personalförsörjning för en osäker tid. Till KÖMS inlämnad tävlingsskrift vilken belönats med hedersomnämnande samt penningbelöning om 10.000 kronor. Artikeln argumenterar för en förändrad och mer flexibel personalförsörjning för att denna ska kunna svara upp mot dagens och framtidens krav. Kapten Johannes Johansson Personal, utbildning och marinmedicin
211 EU, Sverige och havet Lars Wedin utvecklar den Europeiska Maritima Säkehetsstrategin till en svensk motsvarighet och vad en sådan skulle kunna innebära. Ledamoten Lars Wedin Strategi, operationer och taktik
225 Marint lärande - värdet av vetenskapligt tänkande och utbldning Dem skriftliga versionen av Jerker Widéns inträdesanförande som argumentetar för nyttan och nödvändigheten av tidig akademisk skolning för dagens och morgondagens officerare. Ledamoten Jerker Widén Personal, utbildning och marinmedicin
233 Folkförankring - hur nå ut med marina budskap i en komplex medievärld Den skriftliga versionen av Mårten Granbergs inträdesanförande. I artiklen beskriver Granberg vilka metoder och vilka åtgärder som krävs för att de marina budskapen ska nå igenom mediebruset. Ledamoten Mårten Granberg Strategi, operationer och taktik
241 Åland 1940 - demilitarisering under sovjetisk kontroll, del 2: Den militära linjen Den andra av två delar av den korresponderande ledamoten Kenneth Gustavssons inträdesanförande som detaljrikt beskriver demilitariseringen av Åland och turerna mellan de fiska och sovjetiska regeringarna i frågan. Korresponderande ledamoten Kenneth Gustavsson Strategi, operationer och taktik
261 Några synpunkter på utbildning till sjöofficer Författaren har studerat sjöofficersutbildningarna i USA och England och jämfört de dels med sig egen utbildning på 1940-talet och även med dagens utbildning som den tidigare beskrivits i bl.a. TiS. Författaren argumenterar för en tydligare koppling mellan utbildningen för den blivande officeren och de krav de tidiga tjänsteåren ställer. Ledamoten Jarl Ellsén Personal, utbildning och marinmedicin
267 Några svenska ostindiefarares resor mellan Göteborg och Cadiz - en kortfattad studie av 1700-talets navigeringsproblem Se rubrik Ledamoten Kent Nordström Sjöfart m.m.
285 Varför finns Försvarsmakten och vad gör marinen? Debattartikel som argumenterar för ett ökat engagemang riktat mot rekrytering och försvarsupplysning för elever vid svenska skolor, där kadetter och yngre officerare skulle ha förmågan att lämna stora bidrag. Kadett Anton Åberg Personal, utbildning och marinmedicin
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »