N:r 3 / 2015

Ladda ned »

Tredje utgåvan av TiS från 2015 med internationell utblick, förslag till ett modernt reservofficerssystem för flottan mm.

Sida Rubrik Resumé Författare Ämnesområde
197 Meddelande från Kungl. Örlogsmannasällskapet Protokoll från sammanträden mm. Bo Rask, KÖMS Sekreterare Protokoll
200 Ordföranden har ordet Ledare från KÖMS Ordförande. Michael Zell, KÖMS Ordförande Ledare
203 Redaktörens spalt TiS nr 3 presenteras. Thomas Engevall, TiS Redaktör Litteratur m.m.
205 French Navy: growing geopolitical needs vs. decreasing resources Artikeln ger en bild av den franska marinens geopolitiska situation, åtaganden, utveckling samt utmaningar. Avslutningsvis beskrivs pågående operationer. Ledamoten Hugues Eudeline Strategi, operationer och taktik
215 Is small beautiful? Hans Christian Bjerg resonerar kring mindre flottors utmaningar och möjligheter exemplifierad med den danska flottans situation och utveckling. Ledamoten Hans Christian Bjerg Strategi, operationer och taktik
223 Politiet till sös - hjemmevärnet eller flåden? Det danska marina hemvärnet presenteras. Kommendör Jens Walther Strategi, operationer och taktik
237 Ett modernt reservofficerssystem för flottan Författarna utvecklar och argumenterar för ett moderniserat och anpassat reservofficerssystem för dagens flotta. Ledamoten Mikael Brännvall och kommendörkapten Jonas Hård af Segerstad Personal, utbildning och marinmedicin
246 En ny försvarspolitisk inriktnig Debattartikel i skenet av det nyligen tagna försvarsbeslutet. Ledamoten Magnus Haglund Strategi, operationer och taktik
253 Kost, diet och näringsvärde för de ombordvarande på det svenska fartyget Lovisa Ulrica, både som Ostindienfarare och örlogsfartyg under senare delen av 1700-talet Se rubrik. Fil. Dr. Ulrica Söderlind Sjöfart m.m.
273 Försvaret - ett vanskött "särintresse"; försvarspolitiska beslut i historisk belysning Artikeln beskriver försvasrbesluten som tagits sedan 1925 fram till dags dato och vilka konsekvenser de fått får den svenska krigs- och senare försvarsmakten. Ledamoten Olof Holm Strategi, operationer och taktik
289 Två svenska "nationalmonument" - dekorerade med danske kungens vapen En historisk artikel som återger den troliga historien samt ursprung kring två stora eldrör av brons som finns i svensk ägo. Eldrören härstammar från tiden för den svenska flottans födelse. Förste antikvarie emeritus Carl-Henrik Ankarberg Diverse
300 Bokanmälan Lars Wedins bok "Stratégies maritimes au XXIè siècle - L'apport de l'amiral Castex" presenteras av två forskare. Ledamoten Hugues Eudeline och doktoranden Karl Sörenson Strategi, operationer och taktik